Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Szykuje się wykreowany z chęci zysku ideologicznego – stan wyjątkowy … a więc czeka nas wojna z rządem i samostanowieniem elit, które nie potrafią się samoograniczyć (15b) i przyznać do błędów (20), które zauważa, coraz bardziej świadome społeczeństwo …

Warunkiem istnienia jakiegokolwiek systemu hierarchicznego, jest zwierzęca ciemnota podzielonego tłumu, dlatego elity tak bardzo o nią dbają, nazywając ową ciemnotę – edukacją lustrzaną (7), która hoduje, wypacza i reedukuje zwierzęta, akceptujące od pokoleń – prawo zwierząt (11)…

Podzielone według wielu konceptów społeczeństwo, musi myśleć tak samo lub wcale, co ułatwia wprowadzenie licznych inicjatywy uniwersalnych (tj. tolerancja negatywizmu, gender, choć istnieją tylko dwie płcie …), wpływających na całe rozbite u podstaw społeczeństwo memetycznych avatarów (2).

Wytworzone przez psychologiczny podział – abstrakcyjne – słowa klucze, są jak magiczne zaklęcia, które angażują wybrane emocje zmanipulowanych ludzi. Trzecia siła (12) wypowiada : koronawirus, szczepionka, diabeł, anioł, dobro, zło, demokracja, socjalizm, internet, kryzys … w celu wywołania konkretnych – podzielonych, a nawet skrajnych reakcji chemicznych i psychofizycznych …

Zauważ, że nie są to słowa pierwotne (obiecadło (13)), są to żywe, przeciwstawne sobie – konstrukty, powstałe w celu powołania danej ideologii opartej na tezie, antytezie i tworzącej je – trzecie sile (12). Manipulacja, jest magiczną sztuczką, nazywaną potocznie kłamstwem, ponieważ kłamstwo ma celu – wywyższenie niezgodnej z prawdą – racji.

O swoje winy – obwiniaj swoich wrogów, o zło – obwiniaj swoje przeciwstawieństwo, twórz memetyczny świat w taki sposób, aby każda inność, była powodem do kłótni, wojny i rewolucji, a owe ideologie, opieraj na wymyślonych słowach, które owe ideologie – potwierdzą.

Część ludzi, czuje, że owe opisywane przeze mnie stwierdzenia, mają logiczny sens, ale strach przed niebezpieczną drogą prawdy, dąży do bezpiecznego portu – poprawności politycznej, co jest podstawowym schematem zakłamania życia, utkwionego w jaskini platońskiej (32) …

Narasta gniew społeczny (3), jednak jest on nakierowany na siły najemne, podczas gdy architekci tego schematu, są ciągle i nadal bezpieczni oraz poza zasięgiem ludzkiej jaźni, myśli i działania.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Gniew, oparty na skrajnym zezwierzęceniu (4), kieruje aspekt wyuczonej agresji – na bezwartościową przemoc, podszytą ideologią chaotycznego strachu (5), a także na nadmierne łaknienie, które bezceremonialnie dąży do rozboju, gwałtu, kradzieży i realizacji własnych – niemoralnych celów, co osłabia sam bunt, przeciw jakże skutecznej rewolucji (6) ideologicznej.

Gniew, przemoc, wulgaryzm, egocentryzm, a nawet złodziejstwo, zostały sprowadzone do banalnej i akceptowalnej – powszechności, dzięki dziedzinie psychomanipulacji, szerzącej swój wpływ, za pomocą edukacji lustrzanej (7) i mass-mediów (8), które znieczulily społeczeństw do tego stopnia, że wybrały one schemat lustra, zamiast zbyt trudnej i niezbyt popularnej, a także coraz częściej ośmieszanej – moralności (9).

Ludzie, którzy bezceremonialnie wyprowadzają ludzi z domów na ulice, nie pragną żadnych konkretnych zmian społecznych, pragną skierowania uwagi, na siebie samych, w celu wytworzenia nowej piramidy wpływu oraz na kontrowersyjne tematy poboczne, tworzone wedle ideologii okna overtona (10).

Od czterech miesięcy, łącze siły z outsaiderami, którzy w różnych środowiskach – propagują działania pro wolnościowe, oparte na bezhierarchicznej równości, samostanowieniu i samoograniczeniu własnego łaknienia.

Od czterech miesięcy, pragniemy stworzyć podwaliny buntu jednostkowego, przeciw rewolucji ideologicznej elit. Naszym zamiarem, nie są protesty uliczne, starcia z policją, czy wojskiem, które przeradzają się w chaos i zmasowane czyny przestępcze, związane z okradaniem sklepów, czy dewastacją prywatnego mienia (18) …

Interesuje nas odsunięcie od władzy głównych architektów, demiurgów (17), członków tajnych bractw, prezydentów, przywódców religijnych, generalicji oraz polityków, właścicieli banków i korporacji, a także członków czarnej szlachty (14) i ukrytych w ich cieniu – szamanów (15) … Odetnij głowę lub głowy od tułowia, a truchło wojny, rewolucji (19), ustroju, czy wyznania, zamieni się w początek świadomego przebudzenia (23).

Tak popularna powszechna głupota, musi być oderwana od źródła, jakim jest wielopokoleniowy schemat edukacyjny, który naucza powtarzania błędów poprzednich pokoleń, wychowywanych na skrajnych imbecyli, tchórzy i niewolników, pragnących być kapitałem – elit, ubranym w fetyszystyczny (16) schemat roli, tytułu, czy pozycji ucznia, pracownika, żołnierza, urzędnika …

Większość ludzi piszących o nowym porządku świata, to tłumaczące plotki barany, szerzące podział społeczny w imię własnych celów, promujących tezę lub antytezę poprawności politycznej, opartą ponownie na schemacie hierarchicznym (trzeciej siły). Edukacja lustrzana, jest jak ugruntowana przez prawo – plotka, dążąca do spajania użytecznych informacji, nie mających ze sobą nic wspólnego w realnym świecie.

Wspólnym łącznikiem kreującym edukacje, a jednocześnie historie, jest rola przywódcy, mentora (21), idola, czy lidera, okraszonego fetyszem tytułu, czy pozycji, który przejmuje działania ludzkiego kapitału.

Oznacza to, iż działania dziesiątek, setek, tysięcy, a nawet milionów, czy miliardów jednostek, zostały przypisane ideologii jednej osoby – posługującej się fetyszem – idola, sitwy, państwa, korporacji, czy systemu wyznaniowego.

Zamiast działania i nazwiska zwykłego ucznia, robotnika, żołnierza, czy obywatela, dostajemy nazwę szkoły, działającej pod patronatem, firmy funkcjonującej pod kierownictwem, nazwę oddziału dowodzonego przez … lub nazwę państwa, będącego pod wpływem ustroju, jednostki lub sitwy politycznej, czy religijnej …

Symulując schemat hierarchiczny, zawsze otrzymujemy ten sam efekt – dążący od pozornej wolności do ukrytego niewolnictwa. Nieważne, jakim fetyszem nazwy, ten schemat okrasimy – demokracją, kultem, socjalizmem, kapitalizmem, liberalizmem, monarchią, ustrojem, anarchią, czy wyznaniem, zawsze jednostka będzie próbowała podporządkować sobie inne jednostki, ponieważ całość owej symulacji, nie jest prowadzona za pomocą wytycznych, które odzwierciedlają prawa naturalne (11), lecz prawo zwierząt (11), bazujące na żerowaniu jednostki na jednostce.

Jedynym problemem owej symulacji, pozostaje odpowiednio głębokie ukrycie siły przewodniej – zwanej trzecią siłą – za plecami siły najemnej, będącej tarczą ochroną, broniące elity przed chwiejnym plebsem, próbującym się wyrwać z iluzji porządku, dążąc do nieokreślonej wolności, pozbawionej głównego jej źródła, utkwionego w idei – samoograniczenia.

Bez odchylenia od normy, czyli skrzywienia fizycznego, duchowego i intelektualnego, progres systemowy nie jest możliwy.

Stąd też, każdy następny krok ustrojowy, powodował coraz większe skrzywienie psychofizyczne, dążące do całkowitego wytrzebienia norm moralnych, etycznych i wyższych czynników duchowych.

Pustka duchowa, została wypełniona wiarą w system oparty na teorii, religii, nauce i technologii, czego efektem było powolne wprowadzenie transhumanizmu (22) do życia społecznego, za pomocą w/w okna overtona (10).

Transhumanizm, jako ideologia, jest także całkowitym systemem ustrojowym, a także kompletnym systemem wyznaniowym.

Dla większości społeczeństwa utkwionego w schemacie walki tezy z antytezą, Transhumanizm będzie przejawem nowej nauki, sprzecznej oraz walczącej z systemem wiary, która już dawno poszła w kierunku technokracji, czyli użycia człowieka, jako maszyny reprodukcyjnej (24) i siły roboczej.

Transhumanizm i Technokracja, powoli stają się nowym schematem wiedzy i wiary, pozwalającym przebudować zafascynowane jednostki w hybrydę człowieka i maszyny.

Ofiara z własnej wolności

Nikt z obserwujących, nie zdaje sobie jednak sprawy z dramatycznych konsekwencji tego wydarzenia.

Owo wydarzenie, będzie rytualnym czynem złożenia własnych praw w tym samoograniczającej się wolności i całego człowieczeństwa na sześciokątnym ołtarzu (28) – przekształcenia posłusznego zwierzęcia i kapitału w użyteczną, pozbawioną wszelakich praw – rzecz i maszynę, będąca częścią internetu wszechrzeczy (25).

Wyeliminowanie niebezpiecznej dla elit – tarczy najemnej, pozwoli całkowicie wyzbyć się czynnika wolnej woli, logiki, altruizmu i empatii, w kreowaniu prawa. Ten przestępczy proceder, będzie realizowany przez zależny od elit – czynnik stucznej inteligencji (26), co pozwoli szamanom (15) umyć ręce od kreowanych powszechnie wyroków, nakazów, czy rozporządzeń …

Nowy bóg, będzie tak, jak cała ideologia religijna, zależna od ukrytej sitwy, tworzącej program sterujący – sztuczną inteligencją, zarządzającą całym społeczeństwem użytecznych – hybryd zależnych od energii, oprogramowania, czy internetu wszechrzeczy …

Przywódca, który rozprzestrzenia strach w celu wykreowania użytecznego podziału, musi być usunięty dla dobra całego społeczeństwa. Oto logika, której nie rozumie społeczeństwo memetyczne, pozbawione aspektu duchowego.

Nowy wymiar transhumanizmu ( T++)

Obalić należy, każdą ideologie filozoficzną na której oparto tyranie – polityki i religii oraz tradycji i reguł społecznych …

Robotyka, zaczyna się od sumiennego wykonywania rozkazów oraz działań na rzecz elit i państwa globalnego, będącego prywatną własnością owych elit :

1. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości.

2. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.

3. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.

4. Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

5. Robot nie może działać na szkodę Rządu, któremu służy, ale zlikwiduje wszystkich jego przeciwników.

6. Robot będzie przestrzegać rozkazów wydanych przez dowódców, z wyjątkiem przypadków, w których będzie to sprzeczne z trzecim prawem.

7. Życzliwość – Sztuczna Inteligencja (SI) musi być przychylna człowiekowi oraz wszystkim istotom żywym i dokonywać wyborów, które będą w interesie wszystkich.

8. Utrzymywanie (konserwowanie) życzliwości – SI musi chcieć przekazać swój system wartości wszystkim swoim potomkom i wpajać owe wartości istotom do siebie podobnym.

9. Inteligencja – SI musi być na tyle sprytna, aby widzieć, jak można dążyć do równości poprzez zachowania altruistyczne i starać się robić wszystko, aby mieć pewność, że rezultatem podjętych działań nie będzie zwiększenie cierpienia.

10. Samodoskonalenie – SI musi odczuwać potrzebę i chęć ciągłego rozwijania zarówno siebie jak i rozumieć chęć takiego rozwijania u istot żywych, które ją otaczają.

Oto nasza nowa ogólnoświatowa konstytucja, jeśli nie będziemy wstanie zatrzymać transhumanizmu, cyfryzacji, resetu (29), znakowania (29) oraz zmian gatunkowych (29).

Zauważyliście coś ciekawego ?

Transhumanizm rozwinie ludzki kapitał do formy hybrydy człowieka i maszyny, podczas gdy sztuczna inteligencja, będzie broniła tylko 100 % człowieka … Kapitał, stający się maszyną i częścią internetu wszechrzeczy, przestaje być człowiekiem, a zatem – nie dotyczą go reguły funkcjonowania sztucznej inteligencji, zaprogramowanej na pomoc czystemu genetycznie – człowieczeństwu.

Co za tym idzie – hybryda człowieka i maszyny, stanie się częścią internetu wszechrzeczy, którą sztuczna inteligencja będzie zasilała, modernizowała … , do dnia zapotrzebowania na użyteczność, tego typu produktu.

Sztuczna Inteligencja, będzie miała do 2035 roku, kontrole nad nowym protokołem internetowym, posiadającym komendę shut up, która pozwoli na odcięcie centralnej części sieci od danych idących do i od adresu.

Protokół – posłuży do niszczenia resztek ludzkich niedobitków i uciszenia ruchów aktywistów bez uciekania się do bezpośrednich i widocznych działań.

Nowy system, wymaga uwierzytelnienia tożsamości użytkownika – Digital ID/ ID2020 (29), a nie tylko adresu dostępowego – do danych w sieci.

Memetycznie powtarzanie przekleństwa międzypokoleniowego

Chciałbym, aby wysłuchali mnie zwolennicy transhumanizmu. Transhumanizm, ma tylko jeden naczelny cel, a jest nim dobrowolne zrzeczenie się podstawowych praw człowieka, przez przyjęcie dogmatu hybrydy lub / i maszyny, posługującej się nową ogólnoświatową konstytucją :

1. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości.

2. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.

3. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.

4. Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

5. Robot nie może działać na szkodę Rządu, któremu służy, ale zlikwiduje wszystkich jego przeciwników.

6. Robot będzie przestrzegać rozkazów wydanych przez dowódców, z wyjątkiem przypadków, w których będzie to sprzeczne z trzecim prawem.

7. Życzliwość – Sztuczna Inteligencja (SI) musi być przychylna człowiekowi oraz wszystkim istotom żywym i dokonywać wyborów, które będą w interesie wszystkich.

8. Utrzymywanie (konserwowanie) życzliwości – SI musi chcieć przekazać swój system wartości wszystkim swoim potomkom i wpajać owe wartości istotom do siebie podobnym.

9. Inteligencja – SI musi być na tyle sprytna, aby widzieć, jak można dążyć do równości poprzez zachowania altruistyczne i starać się robić wszystko, aby mieć pewność, że rezultatem podjętych działań nie będzie zwiększenie cierpienia.

10. Samodoskonalenie – SI musi odczuwać potrzebę i chęć ciągłego rozwijania zarówno siebie jak i rozumieć chęć takiego rozwijania u istot żywych, które ją otaczają.

Połączenie psychomanipulacji, odpadów chemicznych i atomowych, utylizowanych w naszych ciałach z promieniowaniem elektromagnetycznym (27), zmieniło schorowany czynnik ludzki w zorganizowany kolektyw memetyczny, gotowy do przekształcenia w maszynę …

Symulacja komputerowa, sposobem wyniszczenia ludzkiej duchowości

Granice moralne, została już dawno, dawno temu – przekroczone. Gry komputerowe, pozwoliły wyszkolić sztuczną inteligencje pod względem abstrakcyjnych decyzji na temat życia i śmierci, jakie podejmuje względnie anonimowy człowiek, pozbawiony odpowiedzialności za swe memetyczne czyny, tak różne od naturalnych czynów, człowieka ukształtowanego duchowo.

Dzisiaj, aż 95 % graczy, jest wstanie popełnić czyn zabroniony regułami prawa, z tego aż 89% graczy, jest wstanie bez szkody dla swojej (podbitej przez czynnik zewnętrzny) – moralności – zabijać żywych ludzi, za pomocą dronów, jeśli wymagałaby tego gra, poprawność polityczna, interes państwa, majętność oraz status społeczny …

Jak oceni owych graczy sztuczna inteligencja w zestawieniu z blogerem, kreującym prawdę, kosztem poprawności politycznej ?

Zaprogramowane działanie i płynąca z niego użyteczność, jest ważniejsza od życia, prawdy i moralności …

Symulacja przeniesienia

Transhumanizm w wersji rozszerzonej, pozwoli przenosić umysł człowieka lub hybrydy do chipu | komputera, oferując życie po śmierci w wirtualnej rzeczywistości, zbieżnej z przedefiniowanymi danymi …

Jest to piękna wizja – zbliżona do wizji ziemi obiecanej, a nawet raju …

Jednakże, aby zrozumieć prawdę, musimy się trochę wysilić. Jeśli sztuczna inteligencja, nie jest inteligencją sensu stricto, lecz sposobem kontrolowania memetycznego życia i formą ochrony 100% człowieczeństwa, przed aspektem wszelako pojętej (przekształconej w akt autodestrukcji) wolności, to wizja życia umysłu po śmierci ciała, także jest oszustwem, dążącym do użytkowania umysłu po śmieci jego ciała.

Skąd takowe przypuszczenie ?

Otóż, wystarczy podstawowy rozbiór logiczny, aby dojść do jakże oczywistego stwierdzenia, iż skopiowany umysł, bez czynnika duchowego (jaźni (33)), będzie zwykłym zapisem wspomnień, marzeń i oraz wyuczonych instrukcji, wspieranych obcymi ideologiami, na bazie których, będzie wykorzystywany owy umysł w cybernetycznej niewoli.

Uwięzienie spreparowanego umysłu, pozwoli na ożywienie powtarzalnych wspomnień, ustawicznie splatających i mieszających się z marzeniami i ideologiami innych tworów – idoli, wpływających uprzednio na nasze fizyczne życie.

Pamiętać należy, że sam umysł, można z łatwością odseparować od ciała i uzbroić w fałszywe wspomnienia, marzenia, czy myśli …

Jednakże, ten cybernetyczny raj, będzie wiecznym – więzieniem osób pozbawionych świadomości. Twory tego typu, będą wstanie poświecić wieczność na rozwiązanie nurtujących ich panów problemów, na bazie dostarczonych z zewnątrz danych.

Wiecie, co jest najciekawsze ? Otóż, mogą w ten sposób funkcjonować megakomputery, oparte na wyselekcjonowanych zbiorach ludzkich umysłów …

Aby żyć w sposób świadomy, musimy wiedzieć iż :

Świadomy sen, nie ma nic wspólnego z tak zwanymi sennymi marzeniami, ponieważ takich snów, po prostu nie ma (30) !

Sen świadomy, jest relacją live z alternatywnych działań naszej wielowymiarowej osobowości, ponieważ dusza, jest podzielona na tyle części, ile w danym momencie, żyje wcieleń danego jestestwa.

Świadomy sen, pojawia się wtedy, kiedy istnieje spójność myśli, słów i działań, zbieżna z myślami, słowami i działaniami, innej naszej kopii.

Świadomy sen i świadome myśli, wpływają na inne części naszego jestestwa, w taki sam sposób, jak ich sny i myśli, wpływają na nasze sny, myśli, słowa i działania (30) …

Aby świadomie śnić i łączyć świadomość snu z świadomością myśli … , musimy doprowadzić do stanu, w którym danym problem, został już rozwiązany w innym wymiarze, dzięki czemu, mamy możliwość spojrzenia z dystansem na dany problem, kryjący doświadczenie, rozwiązywane pomiędzy wymiarami naszego życia – jestestwa (30) …

Kolejne, niezliczone kopie danej istoty, rodzą się wtedy, kiedy sumaryczny obraz doświadczeń fizycznych – dopełniających proces poznawczy, nie jest jeszcze pełen.

Mając tego świadomość, jesteśmy wstanie stwierdzić czy żyjemy w świecie rzeczywistym, czy jesteśmy częścią jakiejś symulacji.

To, co podpowiadają i podszeptują wam naukowcy i właściciele korporacji, ma zmusić was do przejęcia nowego dogmatu, dążącego do nowej formy ewolucji (31) niewolnictwa …

Materiał genetyczny zebrany od całej populacji skoligacony z biometrią oraz Digital ID, pozwoli na wstępną segregacje ludzi przeznaczonych do hybrydyzacji. Powodem owej hybrydyzacji, będzie brak odporności na wyssane z palca oraz stworzone rękoma ludzi – wirusy, bazujące na antygenach (34).

Symulacja władzy człowieka nad człowiekiem ciagle ewoluuje i spłaszcza życie, dążąc do zakorzenienia życia w śmieci, ponieważ niezauważona śmierć fizyczna, jest najlepszym sposobem kontroli obdartego z duszy – umysłu.

Każde wypowiedziane w tym artykule słowo, było wielokrotnie przeze mnie wykrzykiwane … 20 lat ostrzeżeń, mogło przerodzić się w zwycięski bunt, przeciw rewolucji elit …

Słuchacie i pragniecie tego, co was niszczy, omijając to, co wymaga wysiłku i uwagi …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

4. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/21/pieklo-zezwierzecenia/

5. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

6. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

8. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

10. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

18. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/18/antysystemowa-gwardia-i-droga-znikad-donikad/

19. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

20. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/27/prawda-dopadla-klamcow/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/21/glupi-blad-logiczny-czyli-panika-elit-przed-buntem/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/28/reset-676-przyczyny-i-skutki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

25. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

29. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/02/lista-stron-zakazanych-mowa-nienawisci-czarna-szlachta-inkwizycja-zabor-mienia-oraz-palenie-ksiazek-i-ich-autorow-na-stosie-poprawnosci-politycznej-2/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/28/reset-676-przyczyny-i-skutki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

32. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/