Szu, Nut i Geb

Szu, Nut i Geb

Jedyną gorszą rzeczą od ślepoty, jest posiadanie wzroku, przy braku wizji …

Ideologia tak zwanego postęp w dobie hierarchizacji, ma tylko wtedy sens, gdy towarzyszy mu ideologia kontroli, ponieważ postęp wymusza piramidalną zależności od władzy, nauki, medycyny, farmacji, religii i każdego innego fetyszu, pozwalającego kontrolować i żerować mniejszości na niezbyt rozgarniętej większości, łaknącej fetyszystycznej postępu (29), będącego formą zależności i stopniowo rosnącej kontroli …

Jakież to proste, straszne i przewidywalne, choć nikt tego nie widzi, nikt o tym nie mówi i nikt o tym nie chce słyszeć, z obawy przed utratą w/w fetyszy (29), tworzących sens naszego iluzorycznego życia.

Za strukturą wszystkich ludzkich upadków, porażek oraz klęsk, nie stoi równoważąca się, ale z goła fałszywa, memetyczna ideologia (2) wiary w boga i / lub diabła, anioła, czy demona … , lecz autodestrukcja, spowodowana zauroczeniem siłami zewnętrznymi (3), tworzącymi – fałszywe ideologie, prowadzące nasz umysł na skraj ludzkiego bytowania w równowadze (RaElIs (4).

Fakt zaistnienia w naszym otoczeniu i w naszej jaźni – tezy i antytezy, powinien dać nam do myślenia, ponieważ każda teza i antyteza, jest zarazem antytezą i tezą, czyli ktoś ukryty za kulisami sceny życia, pragnie, aby nasza teza – bóg, czy anioł, była równocześnie diabłem i demonem, dla naszej antytezy i vice versa …

Jeśli jestestwo postawione w roli tezy lub antytezy będącej antytezą lub tezą, samo nie wymyśliło tej celowej kreacji podziału, nienawiści, strachu (5), agresji, czy zazdrości … ,to wymyślił to ktoś, kto czerpie z naszej nieuwagi oraz z naszego strachu, głupoty i zaognienia – konkretny zysk, tworzony na bazie ludzkiego kapitału (6).

Trzecia siła (7), to doskonale zakamuflowana za plecami najemników i fasad fetyszy – ideologia, która skazuje owych wiernych i lojalnych najemników, żywiących się ideologią fetyszy, na wieczne – karmiczne (14) potępienie.

Człowiek, zatopiony w ideologii wojny tezy i antytezy, nie zauważa nawet teatru (8) trzeciej siły oraz jaskini platońskiej (9). W tak zbudowanej scenografii, nasza teza, będąca równocześnie antytezą dla kogoś innego, oraz antyteza naszego wroga, będąca dla niego tezą, maskuje istnienie trzeciej siły (7), która dzieli oraz tworzy schematy rewolucyjne (11), za pomocą prawa zwierząt (10), propagandy (15) i wojny, kreujących chaos naszego życia.

Ignorancja połączona z powszechną edukacją lustrzaną (12) i indoktrynacją, prowadzi człowieka do fałszywych ideologii tezy i antytezy, które ukrywają nadrzędny i przemilczany przez wszystkich spisek, oparty na psychomanipulacji, kontroli, prawie zwierząt (10) i strachu.

Przeciętnie zindoktrynowany i zarażony poprawnością polityczną – byt ludzki, nie uwierzy w żadne logiczne prawdy, niezgodnej z dogmatem edukacji lustrzanej (12) opartej na retoryce mentora (13) i tradycji.

Ludzka ułomność, odrzuca prastarą wiedzę, będąca – największym dobrem tego świata … Fetysz, pokonał logikę wiedzy, ponieważ wybór tysięcy, róznokolorowych drzwi, jest bardziej pociągających niż stare odrapane wrota prowadzące do trudu myśli, działania, moralności i altruizmu.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Wiedza

Weda – pradawna wiedza, musi być za wszelką cenę chroniona, przed zniszczeniem, zapomnienien i przeinaczeniem.

Owa weda, została zapisana, za pomocą uniwersalnego schematu alegorycznego, aby mogli ją odczytać ludzie – dysponujący różnymi systemami językowymi, kulturowymi, niezależnie od czasu ich bytowania.

Co więcej, owa wiedza, jest użyteczna niezależnie od poziomu rozwoju technologicznego danej jednostki i populacji, ponieważ opisuje tylko to, co ważne, potrzebne, spójne oraz logiczne.

Ziemia oraz nieboskłon ciągle z sobą korelują i kopulują, tworząc realia życia, utrzymywanego za pomocą siły falowej – archontów (17) oraz wody i powietrza.

W najprostszych słowach – człowiek, jest wyrodnym dzieckiem – jedności wszechświata i ziemi, ponieważ zniszczył swoje naturalne otoczenie i bogactwa, przekształcając je w śmietnik odpadów utylizowanych we własnym wnętrzu (18). Oznacza to – skrajną głupotę – istoty, która mogąc samostanowić i samoograniczać samego siebie, poddała się woli innych jednostek, pragnących żyć na cudzy koszt.

Spróbujmy zatem, zrozumieć pierwotną wede, utkaną na bazie pojęć pierwotnych, które później zostały przywłaszczone, przez hierarchiczny system kastowy.

Spróbujmy pierwotne słowa, obrać z niepotrzebnych fetyszy, które później, zaczęły tworzyć rodowe – tytuły, role i pozycje, wychodzące od niezrozumiałych dziś alegorii.

Alegorie, stworzyły z rozumiejących je szamanek, szamanów, mistrzyń, mistrzów, kapłanek, kapłanów – swoich potomków (19).

Kiedy potrafisz rozebrać na czynniki pierwsze jedną z mitologii, potrafisz do zrobić z każdą, ponieważ mitologia, to regionalny zapis zdekonstruowanej i zapomnianej wiedzy, dostosowanej do regionalnej hierarchii szamańskiej.

To, co miało być uniwersalnym narzędzie postępu całej ludzkości na wypadek ziemskiego resetu (20), stało się narzędziem żerowania człowieka na człowieku.

Jestestwo, tak w górze, jak i na dole (16)

Umysł spokojny nie tworzy, tylko odbija światło wielowymiarowej podzielonej na wiele istnień – duszy (atmy). W tym świetle oglądamy zapisy wiedzy, pochodzącej z różnych, równoległych … wymiarów w celu późniejszego jej użycia.

Na poziomie fal elektromagnetycznych (antaryksza) zapis wzorca ma postać dwójkową.

Na poziomie umysłu abstrakcyjnego, ma postać symbolu, litery, innego znaku, a na poziomie umysłu konkretnego, ma postać obrazu, czy wyobrażenia ..

Z chwilą zapisu wzorca, umysł może go dowolnie wychwytywać z przestrzeni i cały proces zaczyna się od nowa.

Wyciągnijmy zatem z alegorii całą, prostą i logiczną prawdę :

Atum – Itm, to alegoria duchowa – jednego, jedynego i doskonałego, który nie istnieje, dopóki wszystkie cząstki duchowe, obecne w różnych ciałach fizycznych reprezentujących jeden twór duchowy, na powrót nie zespolą się w świadomą całość. Zmultiplikowany byt fizyczny, oddzielony formą czasu, wymiaru i przestrzeni, zbiera doświadczenia w celu odwzorowania ich w nowo wytworzonym wszechświecie, biorącym początek od elementu duchowego tworzącego pierwszy ruch, tor i materie.

Świadomy sen, daje nam poprzez ziarno duszy, wgląd we wszystkim cząstką jednego bytu, w alternatywne wymiary, światy równoległe, będące innymi koncepcjami życia, czasu i przestrzeni …

Wszystko to wpływa na budowę kompletnej bazy doświadczeń, pozwalających bytowi na ewolucje duchową i zespolenie, za pomocą karmy pozytywnej …

Świadomy sen i świadomość własnej tożsamości, pozwala dostrzec to, co pozornie, jest ukryte … i niezrozumiałe (22) …

Zaczęliśmy od dążenia świadomego człowieka, Laha, rządzącego samym sobą, do ewolucji duchowej, zapoczątkowanej zrozumieniem funkcjonowania bytu fizycznego we wszechświecie.

Człowiek ewoluując do formy czysto duchowej, może zatopić się w bezruchu – analizując wszystkie zdobyte doświadczenia lub przejść od fazy analitycznej, do segmentu tworzenia :

Nun, to alegoria pierwotnego toru, pramaterii wszechświata i wody, jako alegorii narodzin życia.

Ra (czynnik męski) – Re (czynnik żeński), to alegoria okresowego życia i śmierci, a także ładu w układzie słonecznym i prabytu, wyłaniającego się z pramaterii i tworzącego różne formy życia, za pomocą przenikających wszystko – neutrin.

Aton – Aten, to alegoria konkretnych – neutrin, które przechodząc przez powietrze i jądro ziemi, wytwarzają konkretne formy życia.

Amon – Imn – Ukryty – Amon-Ra/Re – Amoun – Amun – Amen – Imen – Ammon – Hammon, to alegoria niewidzialnego – kosmicznego wiatru, pchającego neutrina w kierunku ziemi.

Apofis – Apop – Apep – Apepi – Aapep, to alegoria pierwotnego toru i czarnej materii, pochłaniającej promienie słońca.

Szu, to aktywna alegoria powietrza, które wytworzyło – ziemie i niebo.

Tefnut, to alegoria pasywności, utożsamiana z wilgotnym, pasywnym utrwalającym elementem świata, a także elementem wody (w tym wód płodowych), ciemnych otchłani (w tym vaginy) i podziemiami.

Geb, to alegoria ziemi, alegoryczny brat i mąż nieba – Nut.

Nut, to alegoria nocy i rozgwieżdżonego nieba.

Nut i Geb, zostali rozdzieleni przez powietrze – Szu, które jest także w świecie hierarchicznym uosobieniem pustki – trzeciej siły, która dzieli i manipuluje tezą i antytezą. Szu, tworzy pierwszą ideologie, czyli życiodajne tchnienie, które teraz pod wpływem elit, zamieniło się w truciznę.

Maat, to nocna alegoria harmonii – równości i sprawiedliwości personalnej istoty (RaElIs | Le-v-eL | EVE … (32)) we wszechświecie i społeczeństwie.

Maat, wiąże się logicznie z Thotem, będącym alegorią okresowego życia i śmierci księżyca oraz mądrości, w aspekcie weny twórczej – natchnienia. Mądrość – wena, pozwoliła stworzyć harmonijny kalendarz księżycowy, a także podstawy matematyki, sztuki, etyki, nauki oraz pisma.

( 42 zaprzeczenia bogini Maat, to alegoria spowiedzi negatywnej, a zarazem moralności personalnej (33)) : Nie grzeszyłem. Nie popełniałem rozboju przemocą. Nie kradłem. Nie zabiłem mężczyzny ani kobiety. Nie kradłem ziarna. Nie podbierałem darów ofiarnych. Nie przywłaszczałem sobie własności bogów. Nie wypowiadałem kłamstw. Nie wynosiłem jedzenia. Nie wypowiadałem przekleństw. Nie cudzołożyłem. Nie kładłem się z mężczyzną. Nie doprowadzałem nikogo do płaczu. Nie jadłem serca (tzn. Nie smuciłem się na darmo, nie byłem bez skruchy). Nie atakowałem żadnego człowieka. Nie jestem człowiekiem podstępnym (tj.oszustem). Nie kradłem uprawianej ziemi. Nie podsłuchiwałem (tj. Nie byłem szpiegiem). Nie obmawiałem [nikogo]. Nie nosiłem złości bez sprawiedliwej przyczyny. Nie zdeprawowałem żony żadnego człowieka. Nie bezcześciłem siebie samego. Nikogo nie terroryzowałem. Nie łamałem [prawa naturalnego]. Nie byłem gniewny. Nie zamykałem uszu na słowa prawdy. Nie bluźniłem. Nie jestem człowiekiem przemocy. Nie jestem prowokatorem, człowiekiem konfliktowym ani wprowadzającym zamieszanie. Nie działałem (nie sądziłem) z nadmiernym pośpiechem. Nie byłem zarozumiały. Nie powielałem swoich słów w mowie. Nie czyniłem nikomu zła ani krzywdy. Nie czyniłem zaklęć przeciwko nikomu. Nigdy nie zatrzymywałem wody (tj. Nie tamowałem kanałów irygacyjnych). Nie podnosiłem głosu (mówiąc arogancko lub w złości). Nie złorzeczyłem (nie bluźniłem) bogu – samemu sobie. Nie działałem w arogancji. Nie kradłem chleba. Nie wynosiłem ciasta khenfu z dusz umarłych. Nie odbierałem chleba dziecku. Nie zabijałem zwierząt.)

Nut, czyli niebo, będące skupiskiem archontów oraz Geb, czyli ziemia, zrodziły – pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę.

Izyda – Isis – Isidos – Iset – Iszet, to alegoria kobiecej płodności, vaginy, kobiecej części mózgu.

Ozyrys – Isir – Iszir, to alegoria męskiej płodności, penisa, śmierci, męskiej części mózgu i odrodzonego życia.

( Hierarchia, rozpoczęła podział od seksualizacji i izolacji czynnika męskiego i żeńskiego (24). W mitologii anatolijskiej Isis, znana była jako Ma. Kult Ma (Enyo, Kybele, Astarte…), miał charakter orgiastyczny i połączony był z prostytucją sakralną. Nieodłącznym elementem kultu Astarte były akty seksualne spełniane pomiędzy wyznawcami odwiedzającymi świątynię a specjalnymi kapłankami zwanymi kedesza. )

Horus, to alegoria rozgwieżdżonego nieba, która została przywłaszczone przez ideologie fetyszu – hierarchii, górującej nad plebsem.

Set – Seth – Stẖ – Stš – Swty – Sutekh -Setech – Szet, to alegoria burzy, pustyń, ludzkiej ciemności oraz chaosu i podziału – egoizmu, a także wojny wewnętrznej i zewnętrznej.

Chepri, to alegoria zmartwychwstania, a zatem człowieka (skarabeusza) – stającego się wschodzącym słońcem, który tworzy i wyciąga ze swojego mroku – przeróżne fetysze w celu powiększenia i ochrony swej mocy.

Horachte (Re-Horachte lub Ra-Horus-Aton), to alegoria człowieka gwiazdy, idola tworzącego własny system solarny i satelitarny. Jest to jeden z pierwszych fetyszy opisowych i tytularnych.

Sechmet – Sachmet – Sachmis – Sekmet, to alegoria wojny, zemsty i chorób.

Ptah – pta, to alegoria architekta – twórcy triady (Pta-Sechmet-Nefertum (teza – trzecia siła – antyteza)), działającej na rzecz hierarchicznej kontroli nad plebsem.

Nefertum, to alegoria rodowego dziecka, niekiedy bękarta lub zrodzonego z surogatki dziedzica – ideologicznej korony po Sechmet i Pta.

Całość tej wiedzy, została ostatecznie zdekonstruowana przez królów pasterzy.

Hyksosi – Hekau-chasut – władcy obcych krajów – Al-Mluk ar-R`t – królowie pasterze – Yκουσσώς, to grupa niejednorodnych ludów szamańskich, która jako pierwsza, zdekonstruowała prawdę i zdominowała władze, za pomocą grup kapłańskich, trzymających wiedzę w swoich rękach.

Przybyli oni do delty Nilu ok. 1650–1540 p.n.e i podbijali państwa, za pomocą adaptacji zastanego porządku rzeczy, wtapiając się w wielowiekową tradycję i doświadczenie, a następnie dekonstruowali krok po kroku prawdę, czyniąc z użytecznej pozostałości religijny i polityczny dogmat oparty na chaosie, podziale oraz poczuciu winy.

Przejmowali pismo (dokonali transkrypcji swych imion), a także tytuły królewskie i urzędnicze. W dziedzinie kultury i religii postępowali podobnie jak w religii i polityce, przyjmując ideologie Seta, jako głównego boga z centrum jego kultu w Awaris.

Wnieśli wkład w dziedzinie kontroli, szpiegowania i wojskowości. Wprowadzili infiltrację, która zastąpiła inwazje, działalność wywrotową zamiast wyborów oraz zastraszenie prawne, zamiast wolnego wyboru (25) …

Wprowadzili do uzbrojenia zaawansowany sposób obróbki brązu (28), co pozwoliło uzyskać Egiptowi znaczną przewagę militarną względem wrogów.

Tak oto powstało Nowe Państwo i Nowy Porządek, rozszerzający się stopniowo na cały świat.

Zachłanni na władze szamani (21), zmienili całe obiecadło (23) w kod alfabetu, aby przekształcić wiedzę w użyteczny schemat alegoryczny, z którego można czerpać władze, siłę i bezkresną moc. Szaman, stając się dzieckiem użytecznej alegorii, zachowuje jej sekret dla dobra swojego rodu (krwi lub ideologii).

Ludzie, mówiący ze pochodzą z domu Jezusa, z domu zodiaka … , posługują się alegoriami, ponieważ pochodzą oni z rodów, które pojęły alegoryczny sens głęboko ukrywanego przesłania.

Niekiedy coś, co wygląda jak starożytna wiedza, nie jest nią, ponieważ jest próbą przekonwertowania władzy płynącej od gwiazd i ziemi w schemat kontroli społecznej.

Przykład ?! Posłużymy się tutaj jakże pozytywną alegorią Nut, czyli nieba, Geb, czyli ziemi i Szu, czyli powierza.

Jeśli zamienimy lub częściowo wzmocnimy za pomocą satelitów wpływ „nut”, kosmicznego śpiewu archontów, znajdujących się na nieboskłonie, otrzymamy nowy środek kontroli.

Jeśli dołączymy do tego kolejne generacje sieci elektromagnetycznych, osadzonych na obeliskach – wież, będących alegorią – penisa Geb, otrzymamy pole bitwy, rzeźnie, odciętą od naturalnego wpływy ziemi i nieba.

Spójrz, na starożytny szkic – przedstawiający Nut, w pozycji łuku orbitalnego oraz Geb z wniesionym do góry fallusem, którego późniejsza alegoria, jest zbieżna z anteną, wieżą, obeliskiem oraz rakietą, wynoszącą roje gwiazd – satelitów, pracujących w różnych pasmach.

Połączmy to z Szu, czyli powietrzem, zmieniającym swe właściwości, poprzez smog elektromagnetyczny (26). Wszysytko te elementy łącza się w całość, za pomocą technologii 5G (27), pasma V (27), które blokują absorbcję tlenu do komórek, co przekłada się na osłabienie systemu odpornościowego organizmu.

Wszystko to rodzi nowy schemat kontroli absolutnej, przekształcającej – naturalnego i wolnego człowieka w hybrydę maszyny i człowieka, pozbawionej według praw robotyki i transhumanizmu (T+) – wolnej woli, prawa naturalnego i podstawowych praw człowieka (34).

Wiedzę można inteligentnie zniekształcić i przeistoczyć w broń i formę kontroli.

Kiedyś wspomniany przeze mnie łuk i wstawiony weń klin (7), wytworzył ideologie tezy, antytezy i trzeciej siły.

Ta specyficzna ideologia, nazywa się ideologią klina, ponieważ idol, wykorzystuje społeczny podział, tylko po to, aby stworzyć nad daną ideologią – idę trzeciej siły – łuku- arch, mostu zabezpieczonego klinem, mającym na celu łączyć, a jednocześnie dzielić społeczeństwo, za pomocą tezy i antytezy, bazującej na emocjach, egoizmie, złym oku (30), zysku, zazdrości i strachu …

Łuk, łączy emocjonalnie ludzi o przeciwstawnych poglądach, dzięki czemu powstaje problem społeczny (okno overtona (31)), do rozwiązania którego powstaje kolejna ideologia, fetysz stanowiska – potrzebnego do rozwiązania w/w nierozwiązywalnego problemu, na bazie którego powstają następne łuki i kliny, czy tezy i antytezy, stworzone kreacją trzeciej siły.

Przekazana wam wiedza, pozwoli wam – stawić skuteczny opór, o ile jesteście wstanie – walczyć, a nie tylko protestować …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

5. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

9. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

11. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

19. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/28/reset-676-przyczyny-i-skutki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/15/prowadzenie-roju/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

28. https:// wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/ 2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i- materializmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

31. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/22/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/