Podział wewnętrzny i zewnętrzny

Podział wewnętrzny i zewnętrzny

Nic, bardziej nie niszczy człowieka, niż podział pochodzący z zewnątrz (2), wpływający na jego wnętrze …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Trzecia siła (3) powstała tylko po to, aby wyeliminować wyższy aspekt człowieczeństwa, ukryty w królestwie szyszynki, jednoczącej półkule ludzkiego mózgu w tryptyk (4), będący podstawą zdrowia psychicznego oraz fizycznego, które muszą się równoważyć, co pozwala wyprzeć strach, agresje oraz nadmierne łaknienie, pochodzące z mózgu gadziego i ssaczego (5) …

Żadna z tych podstawowych dla człowieka – wiadomości, nie została wypowiedziana w szkole (6), ponieważ najemny nauczyciel i niewolnik, nie ma prawie wiedzieć, jak równoważyć swoje wnętrze oraz otoczenie, żyjąc na codzień w chaosie podziału i zagubienia …

Jeśli już dziś – w pełni zrozumiesz, jak niedorzeczne i nielogiczne jest – małpowanie oraz pokładania wiary w ideologie kogoś lub czegoś, co istnieje poza twoim wnętrzem oraz poza twoim kręgiem, zrozumiesz także, że ten łaknący czegoś nowego – pociąg, nie jest twoją rzeczywistością, lecz skoncentrowanym na tobie czarem, mającym pochłonąć twój czas, energię i myśli oraz marzenia, ulokowane w złych postaciach, interakcjach i intencjach.

Ta fantazja, nigdy nie będzie twoją rzeczywistością, ponieważ tworzący ją architekt – idol – czy Bóg, chce po prostu na tobie, na swoim zafascynowanym wyznawcy – żerować (10).

Owa świadomość, pozwoli ci oderwać się od świata żerców, tworzących z czyichś realnych, personalnych światów – jaskinie platońskie (11), będące więzieniami, opartymi na wyeliminowaniu ducha i duchowości, na rzecz wytworzenia luster, odbijających wizje żerujących na tobie idoli, mentorów (9), czy autorytetów …

Największym sekretem, również i twojego życia, jest le-v-el, czyli równowaga – harmonia – synergia – pokój, stabilność – prawda – siła ducha – dojrzałość czynnika żeńskiego i męskiego, która wcale nie dotyczy podstawowego czynnika podziału – opartego na płci, czy potrzebach seksualnych (7), będących przejawem zezwierzęcenia, odwołującego się do w/w ssaczego i gadziego mózgu (5), co ignoruje logikę oraz spokój mózgu wyższego.

Lewa półkula mózgu, odpowiada prawej części ciała i męskości, czyli analizie, logice, systematyzowaniu i działaniu …

Prawa półkula mózgu, odpowiada lewej części ciała i kobiecości, czyli myśleniu holistycznemu, empatii, odczuciom i intuicji …

Szyszynka, koordynuje obie części mózgu oraz rejestruje falowy wpływ archontów (12) na ludzkie ciało i umysł.

Inaczej ?

Równowaga – El (balance – le v el), to przede wszystkim odpowiedzialność za dualizm naszego wnętrza. Człowiek, pozbawiony duchowości, traci możliwość zarządzania obiema półkulami mózgu, które w chaosie rozpoczynają walkę o supremację czynnika żeńskiego (Is) lub męskiego (Ra).

Trzecia siła, kreuje rewolucje seksualną (utkwioną we władzy – polityki, religii, czy wojny …(7)) w naszej jaźni, która dąży do przekroczenia granicy moralnej, społecznej oraz personalnej i udaje się to, za każdym razem, gdy jaźń odrzuca samoograniczenie własnego łaknienia, kraczącego w stronę zabójczego i czysto zwierzęcego egoizmu.

Oczy, są alegorią przeciwstawnych sobie galaktyk, sterowanych krzyżowo, za pomocą męskiej (Ra) i żeńskiej (Is) siły, które mogą pracować w trybie jednobiegunowym, co tworzy wewnętrzny podział osobowy, lub w trybie dwubiegunowym, co tworzy jedność czynników i pozostawia szyszynce (El) wybór oparty na zgodności i równowadze duchowej (RaElIs (4)).

RaElIs

Te wszystkie czynniki, nazwać możemy rzeczywistością lub Ra-El-Is (4), będącą nicią porozumienia, pomiędzy czynnikiem męskim i żeńskim z szyszynką, będącą źródłem zjednoczenia człowieka ze wszechświatem, na bazie biochemicznej równowagii bogactw naturalnych w człowieku i w/w wszechświecie …

Polityka, religia, praca, seksualizacja, czyli ogólnie pojętą hierarchia, jest kolejnym sposobem – użytecznego dzielenia człowieka, który będąc pod wpływem hierarchizacji, kopiuje ten czynnik, jak lustro, wplatając jego elementy do swojego zdekonstruowanego już życia.

Nie istnieje w prawdziwym świecie – lewica (8) i prawica, nie istnieje wiara w zewnętrzne czynniki duchowe, ponieważ takowe nie istnieją, nie można przenieść hierarchizacji życia zwierząt na rodzaj ludzki, ponieważ zezwierzęcenie, nie odnosi się do prawa naturalnego (13), lecz do prawa zwierząt (13), na bazie którego funkcjonuje podział społeczny, oparty na próżnym, egoistycznym wyzysku i żerowaniu jednostki na jednostce.

X

Symbolem prawdy, jest symbol X (1), ponieważ opisuje on krzyżowe funkcjonowanie mózgu i krzyżowe funkcjonowanie relacji międzyludzkich.

Stąd, jakże logiczny wniosek, iż hierarchizacja, odnosi się do nieprawdziwych przesłań i wartości, zbudowanych ze zwierzęcej potrzeby – władzy człowieka nad naturą i człowieka nad człowiekiem.

Lewica, odnosi się do prawej części mózgu, a więc powinna za nią kroczyć kobiecość – prawej półkuli mózgu i lewej części ciała, co odpowiada myśleniu holistycznemy, empatii, odczuciom i intuicji.

Logicznie – jeśli lewica, odnosi się do holizmu, który wychodzi z założenia, iż wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Całości, nie da się sprowadzić do sumy jej składników, ponieważ te – nie są zrozumiałe dla stada, dążącego tylko i wyłącznie do zaspokojenia swego łaknienia, kosztem układu całościowego.

Prawica, odnosi się lewej części mózgu, a więc powinna za nią kroczyć męskość analizy logicznej.

Logicznie – jeśli prawica, odnosi się do analizy, to należy rozłożyć na czynniki pierwsze, składniki materialne i niematerialne, w celu wyodrębnienia cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska, bez naruszenia jego struktury.

Polityka i religia, oddzieliła holizm od analizy, tworząc z człowieka niespełniony fizycznie oraz duchowo, a także zagubiony przedmiot, poszukujący równowagii poza własnym organizmem, duchem, stąd owy człowiek, nie może przeprowadzić analizy wewnętrznego i zewnętrznego świata i jego składników, co prowadzi do braku jakiejkolwiek równowagi.

Bogactwo nienaruszalne

Kiedy kształtował się nasz układ słoneczny na bazie czynników zewnętrznych (tor), każdy powstały w wyniku tego zdarzenia atom, foton i neutriono, wytworzyło ciąg logiczny, dążący do holizmu, który poprzez logikę, szepce oświeconej jednostce, iż nie wolno naruszać struktury bogactwa naturalnego wszechświata, układu słonecznego i żadnej planety, czy też gwiazdy …

Dlatego też, człowiek zrodzony z holizmu, jedności całościowej, może żywić się jedynie nasionami, zbożami oraz warzywami i owocami oraz ogrzewać się słońcem, podążając za stworzoną na bazie symbolu X swastyką, nie naruszając tym samym bogactw naturalnych ziemi i wszechświata, co pozwoli wszechświatowi, a tym samym człowiekowi – trwać i ewoluować w sposób naturalny.

Przecież ten sposób, jakże logicznego funkcjonowania, pozwala nam trudzić się i działać bez fetyszy, w tym pieniędzy, czy innych drapieżnych ideologii. Pozwali on nam także podróżować oraz dbać o świat, koegzystować z innymi jednostkami, okresowo zmieniać miejsce pobyty w taki sposób, aby plony, zawsze były dla kogoś użyteczne, co likwiduje problem głodu, kryzysu, bezrobocia oraz innych sztucznych tworów, opartych na fetyszach, spekulacji i władzy człowieka nad człowiekiem …

Zrównoważony rozwój, pozwoli wytworzyć czas, ład, prawo, moralność, niepodległość oraz dobrostan personalny (14), dążący do ewolucji duchowej oraz rozwoju technologii, nie naruszającej żadnego jestestwa, bytu i bogactwa naturalnego, ponieważ za prawdziwą kreacją stworzenia, stoi zrozumienie funkcjonowania atomu, neutrina i fotonu (19), coś, co powstaje z niczego, coś, co powstaje, bez zmieniania, niszczenia … czegoś innego, jest oznaką prawdziwego postępu …

Singularity, to hipotetyczny punkt czasu, w którym wzrost technologiczny, staje się niekontrolowany i nieodwracalny, co będzie skutkowało nieprzewidywalnymi zmianami w cywilizacji ludzkiej i będzie prowadziło, do pełnego transhumanizmu (15), który w latach 2029-2045, pozbawi człowieka – człowieczeństwa, poprzez przedefiniowanie definicji ludzkości, która dążąc do hybrydyzacji (15), nie będzie mogła liczyć na prawo naturalne (13).

Systemy zniewolenia, korzysta z małpującego innych – ludzkiego kapitału (16) oraz siły i fetyszy – piętnujących i nagradzających bezdennie głupich ludzi, których można kupić, za ich własne fetysze, będące siłą napędową iluzji władzy, człowieka nad człowiekiem.

Ianus

Symbolem podziału osobowego, jest Ianus, którego dwie twarze – prezentują obie połówki mózgu, pozbawionego elementu duchowego, czyli szyszynki.

Dwie połówki, zależne są od okresowego wpływy archontów – ciał niebieskich, wedle zasady – pierwsza połowa roku, jest symbolem męskości ( od Ianuarius – Styczeń ), podczas gdy druga połowa roku, jest symbolicznie reprezentowana, przez płodność kobiety.

Ianus, jest symbolem stricte szamańskim (21), który wykastrował tryptyk z symbolu szyszynki, reprezentowanego za pomocą sześcianu (20) przeniesionego pod postać dwugłowej postaci (patrz: plakat).

Saturn, spłodził z Entorią, córką Ikariosa – 4 synów : Janusa, Hymnusa, Faustusa i Feliksa, którzy są alegorią czterech stron świata, podbitego przez szamana.

Saturn, będący alegorią wpływu szamana na ludzki umysł, zapłodnił cztery strony świat – bezwstydną wizją ich hierarchizacji, stając się zmienną dla szyszynki, reprezentowanej przez symbol sześcianu.

Dla ludzi, była to bardzo ponętna oferta, która z jednej strony ściągała z ich ramion trud myślenia, a z drugiej strony, zmuszała ich do pozbycia się odpowiedzialności za swój los, co całkowicie wykorzystali fetyszyści (22), dążący do władzy człowieka nad światem, naturą i innym człowiekiem.

Każda droga, przybiera przed podróżnikiem postać horyzontalnego trójkąta, każdy personalny świat złożony z czterech stron, przypomina rozłożoną piramidę, biegnącej do horyzontu, na którym jaśnieją gwiazdy. To spostrzeżenie, pozwala zobaczyć świat oczyma szamana, dla którego pierwotne symbole, były później wpajane w jego otoczenie, budowane rękoma nieświadomych niewolników.

Kiedy szaman, wyobraził sobie siebie samego na kwadracie podstawy (alegorie ludzkiej jaźni (17)), złożył dookoła siebie cztery (martwe, ponieważ pozostają pod cudzym wpływem), trójkątne ściany – tworzące piramidę jego geniuszu, na szczycie której lśni – zjednoczona gwiazda jego intelektu i podboju czterech – stron świata. Spójrz na medale, ordery i oznaki (18), czy nie przekłada się to na idee mojego rozumowania … ?

Wasze prywatne światy, stały się światami szamanów, pozbawiono was czynnika duchowego, pozwalającego z dumą negować tolerancje względem zła, zboczenia, głupoty, złodziejstwa i wykolejenie, uważanego dzisiaj, za akceptowalną normalność …

Ta jakże niewygodna dla fetyszystów – wiedza, stoi w niezgodzie, z każdą doktryną ideologiczną, która zapycha ludziom oceniane, piętnowane i inwigilowane głowy, zajęte analizowaniem kłamstwa, ponieważ każdy przebłysk – prawdy, jest zbyt trudny i niezgodny z poprawnością polityczną, jaką nakazuje prawo zwierząt, będące alegorią polityki i religijnej tradycji, dążącej do żerowania człowieka na człowieku.

Myślenie, to klucz do przejęcia całkowitej kontroli i władzy, nad samym sobą … i tego wam życzę, dotarcia do świadomego stanu przeobrażającego niewolnika w Laha, pana samego siebie (23) !

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

5. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/18/machiaveli-nauczycielem-zniszczenia/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

11. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

17. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/