Dekonstrukcja mocy seksualnej

Dekonstrukcja mocy seksualnej

Panseksualizm (2), jest ojcem wszystkich zwierzęcych genderyzmów i zabójczych urojeń, uzależniających ludzki umysł, od obcych (14), skrajnych emocji, które alienują ludzki umysł w bezdusznym stadzie …

Lechia (3), nigdy nie zagości na ustach celebrytów i masońskich autorytetów (13), ponieważ lechia, to niebezpieczna prawda, zdekonstruowana do roli użytecznych alegorii, opartych na multikulturowym torcie poprawności politycznej …

Trzecia płeć, nigdy nie istniała, ponieważ panseksualizm, pcha człowieczeństwo do roli podzielonego i zdanego na chore fantazje i marzenia – zwierzęcia, pokładającego chorą wiarę w ideologie trzeciej siły (4), która dzieli nasze otoczenie, a także wnętrze …

Rytuały, śluby, licencjonowane związki, kontrakty, nazwiska rodowe … , są formą zniewolenia zezwierzęconego bytu, przez jego pana, co przybiera formę – prawnego oraz powszechnie akceptowanego, a nawet pożądanego – sadomasochizmu, dodającego szaremu życiu – pozornego blasku i prestiżu, dążącego krok za krokiem, do obłędu i uzależnienia, bez którego, nie potrafimy już funkcjonować i myśleć o wartościowych ideach …

Elitarne sitwy fetyszystów (20), pragną upowszechnić swoje wady, ambicje, choroby psychiczne, urojenia (12), zboczenia, aby spopularyzować ciążące na nich jarzmo obleśnego wykolejenia, które profanuje człowieczeństwo, swym zezwierzęceniem …

To, co nazywamy dzisiaj wolnością (5) i tolerancją względem amoralnymi zachowań, jest formą leczenia wad elit, poprzez ich prawne usankcjonowanie i społeczne upowszechnienie, za pomocą okna overtona (7) i innych form psychopedagogiki (6) i psychomanipulacji (8) …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Oby dojść do prawdy, musimy jak zwykle, zacząć od powolnej dekonstrukcji miłości i pierwotnej seksualności

Saturn, Baphomet, Bacchus i Priapus

Tajna korespondencja z 1775 roku, ukazuje związek – pomiędzy masońskimi a anandrinskimi lożami (narodowe loże panseksualne – bez człowiecze (w której nie ma człowieczeństwa, lecz łaknące bez granic – bestie (11)). Społeczeństwo, znane pod nazwą loży na Lesbos, ukrywało swe rytuały inicjacyjne przed całym światem, ponieważ naruszały one reguły moralne – człowiecze, dążąc do zezwierzęcenia swoich czynów społecznych, wyznaniowych, seksualnych, politycznych i zawodowych.

Panseksualizm (2) – genderyzm, homoseksualizm i feminizm, jako schemat ukrytego działania

Pierwsza polska loża, oderwana od rytuałów Templariuszy – La Confrérie Rouge (Bractwo Czerwone) – powstała ok. 1720 roku i przyjmowała – adoptowała ona kobiety oraz skupiała najwyższe warstwy szlacheckie, tworząc sitwy wzajemnej adoracji, nienawiści oraz szantażu.

W lipcu 1782 roku, zwołano międzynarodowy kongres wolnomularski w Wilhelmsbad, podczas którego zakon iluminatów, połączył swe siły z radami mistrzów masońskich oraz z lożami anandrinskimi (9).

François-Henri, hrabia de Virieu (1754-1793), uczestnik konferencji, był w szoku kiedy opuszczał jej obrady:

Nie mogę wam nic powiedzieć. To są sprawy tak poważne, że nikt z was, nie może sobie tego nawet wyobrazić …

Sappizm, tribadism, frotyzm, czyli społeczność Szafirów

W osiemnastym stuleciu, loże oparte na zwierzęcym sappizmie, tribadismie (od homoseksualnych relacji samic bonobo) i frotyzmie (od homoseksualnych relacji samców bonobo), wytworzyły społeczność szafirów, łączącą wszystkie masońskie loże adopcyjne, pod hasłami : panseksualizmu (2) – feminizmu (19), homoseksualizmu (18), genderyzmu …

Loże mistrzowskie, osiągnęły egalitarną strukturę formalną oraz dominującą rolą interakcji seksualnych w kontaktach międzyosobniczych, co zbliża strukturę loży, do stada szympansów karłowatych – bonobo.

Ewolucja

Właśnie na bazie zachowań seksualnych, powstała masońska ideologia ewolucji, sygnowana nazwiskiem mistrza masońskiego Karola Darwina, reprezentującego m.in. loże Lunar Society i British Royal Society

British Royal Society, było centrum machiny propagandowej (21), która mówiła społeczeństwom, czym jest nauka. Członkami – założycielami British Royal Society byli masoni i dlatego jakiekolwiek twierdzenia podnoszone przez Towarzystwo stanowiły przedłużenie ich okultystycznych doktryn. Teoria ewolucji, nie jest niczym więcej niż teoria potwierdzająca masońskie upodobania zbliżające człowieka do zwierząt i masonów do Boga …

W książce – The Meaning of Masonry, W.L. Wilmhurst obnażył światopogląd leżący u podstaw nowej, masońskiej nauki:

Przekształcenie człowieka w nadczłowieka, było zawsze celem antycznych misteriów. Prawdziwym celem współczesnej masonerii nie są kwestie społeczne i charytatywne – co do których przywiązuje się taką wagę, ale przyspieszenie duchowej ewolucji tych, którzy pragną udoskonalić swoją naturę i sprawić, by była bardziej podobna do natury bóstwa. Jest to nauka, królewska sztuka, którą praktykować może każdy z nas. Wstąpienie do masonerii w jakimkolwiek innym celu niż zgłębianie praktykowanie tej sztuki oznacza niezrozumienie jej znaczenia.

Podział na nadludzi – archontów – Bogów i kapitał oparty na sile zwierzęt i maszyn (Transhumanizm (22)), jest realizowany od tysiącleci …

Czego uczy ewolucja? Ewolucja uczy tego, że ciągle ewoluujemy. Jeśli ciągle ewoluujemy, jaki jest tego ostateczny cel?

Ostatecznym celem, jest absolutna perfekcja wybranych jednostek (pozostających ludźmi), podniesionych do roli bóstwa, przy użyciu obniżenia wartości całej populacji (Transhumanizm (22)).

Nie możemy stać się bardziej niż doskonali. Jaki jest synonim absolutnej perfekcji inny niż boskość? Ewolucja głosi to samo kłamstwo, które było głoszone w ogrodzie Eden – jakoby człowiek mógł stać się doskonały, boski dzięki własnym wysiłkom. Poprzez użycie idei ewolucji masoneria sprzedała masom okultystyczną ideę stawania się pod płaszczykiem nauki – wiarę, że człowiek stopniowo ewoluuje w oświecone bóstwo w formie fizycznej, a nawet mechanicznej j cyfrowej.

Czego wielu nie wie, to to, że podstawy idei ewolucji nie zostały stworzone przez Karola Darwina.

Erazmus Darwin

Według Encyklopedii Masonerii Mackey’a zręby teorii powstały dzięki dziadkowi Karola, Erazmusowi Darwinowi.

Doktor Erazmus Darwin, był pierwszym człowiekiem w Anglii głoszącym idee, które później zostały wykorzystane przez jego wnuka, Karola Darwina i nazwane teorią ewolucji. Karol Darwin, napisał w 1859 roku – Pochodzenie gatunków. Erazmus Darwin był założycielem masońskiego Lunar Society, czyli Towarzystwa Księżycowego.

Towarzystwo Księżycowe, działało pomiędzy 1764 a 1800 rokiem i było bardzo wpływowe. Po 1800 roku, przekształciło się w British Royal Society.

Nazwa Towarzystwo Księżycowe, wzięła się stąd, że jego członkowie spotykali się raz w miesiącu podczas pełni księżyca. Ma to nawiązanie do księżycowej bogini Asztarte (23).

Kupcy Światła

Wśród lunatyków, znaleźli się tacy luminarze jak przemysłowiec John Wilkinson, inwestor James Watt, wytwórca Matthew Boulton, chemik Josef Priestly i ojciec-założyciel USA Benjamin Franklin.

Ci ludzie, a także inni członkowie Towarzystwa nosili tytuł – Kupców światła. Jak podaje Encyklopedia Masonerii Mackey’a:

Przed przyjazdem do Derby w 1788 doktor Erazmus Darwin został masonem w prastarej 2. loży Szkocji Cannongate Kilwinning. Sir Fracis Darwin, jeden z synów doktora, został masonem w 253. loży Tyrian w Darby w 1807 lub 1808. Jego syn Reginald, został masonem w loży Tyrian w 1804 …

Zoonomia

W 1794 roku Erazmus Darwin napisał książkę o nazwie Zoonomia, poświęconą teorii ewolucji.

Podstawą teorii, była okultystyczna koncepcja stawania się bogiem, za pomocą stopniowego procesu oświecenia.

Nawet wcześniej wpływowy mason John Locke, członek British Royal Society, wykorzystywał hinduską ideę reinkarnacji przywiezioną do Anglii przez Kompanię Wschodnio-indyjską do sformułowania własnej teorii ewolucji. British Royal Society zaakceptowało jego ideę. Popierała go także rodzina Darwinów.

Dwa stulecia później idea ewolucji została wykorzystana przez Karola Darwina i powstała książka – O pochodzeniu gatunków. Teoria ewolucji miała więc okultystyczne źródła. Idee te były rozwijane przez masonów, zanim zostały poznane przez publiczność za pośrednictwem książki Darwina.

Deizm powstał, bo ludzie nie byli w stanie objaśnić powstania ziemi etc. bez udziału Boga. Ludzie rozumieli, że rzeczy nie powstają od tak sobie, bez planu i celu. Jeżeli wrócimy do domu i znajdziemy tam węża, pierwszą rzeczą, o którą zapytamy, będzie: czyja to sprawka?

Jak dostał się do domu? Rozumiemy, że węże nie pojawiają się przez przypadek. Rzeczy, które powstają, mają swojego twórcę dlatego główny problem teorii ewolucji to pytanie: jak życie mogło powstać z materii nieożywionej. Jeżeli życie mogło powstać poprzez reakcje chemiczne, nie potrzebujemy Boga do wyjaśnienia fenomenu życia. To idea samorództwa, spontanicznej kreacji – jedyna możliwa podbudowa ideologiczna dla ewolucji.

Mason Louis Pasteur (10) pisał: Idea spontanicznej kreacji byłaby zalążkiem. To byłoby stworzenie życia; rozwiązałoby to podstawowy problem. Byłoby to przejście od materii do życia, dzięki warunkom zewnętrznym i właściwościom materii. Bóg jako twórca życia nie byłby już potrzebny. Zastąpiłaby go materia. Bóg byłby uważany za odpowiedzialnego jedynie za poruszenia w skali kosmicznej …

Czy życie mogło powstać bez udziału Boga?

Najważniejsze pytanie. Po przeprowadzeniu testów naukowych idea spontanicznej ewolucji została odrzucona jako niemożliwa, co potwierdza prawo biogenezy. Tak być nie mogło. Żadna mieszanina chemikaliów i materii nieożywionej nie mogła sprawić, że powstało życie. To powinno spowodować, że teoria ewolucji zostanie zarzucona. Niestety, nie spowodowało to, że ludzie nauki przestali ją głosić. Ewolucjoniści nie znają wciąż odpowiedzi na zagadkę pochodzenia życia i polegają na ślepej wierze w teorię. To przykład na to, jak nauka staje się wiarą. Jak filozofia zostaje przedstawiana jako fakt nie podlegający dyskusji.

Całą sprawę streszcza następujący cytat z dra George’a Walda, noblisty za odkrycia z dziedziny biologii; emerytowanego profesora biologii z Uniwersytetu Harvarda:

Co się tyczy powstania życia, istnieją tylko dwie możliwości: 1) samorództwo i spontaniczna ewolucja, albo 2) nadprzyrodzony akt kreacyjny Boga. Nie ma trzeciej możliwości. Spontaniczna ewolucja – życie powstałe z materii nieożywionej, okazała się niemożliwa na drodze badań Louisa Pasteura i innych 120 lat temu – zostaje nam więc jedyna możliwa konkluzja: życie powstało dzięki aktowi twórczemu Boga. Nie zaakceptuję tego filozoficznie, ponieważ nie chcę wierzyć w Boga – dlatego wybieram wiarę w to, co według mnie jest naukowo potwierdzone jako niemożliwość …

Dowody wskazują na jakiś rodzaj umysłu, który stworzył świat. Karol Darwin także to, chcąc nie chcąc, zauważał:

… naturalna selekcja, wiedziona nieomylnym instynktem, wybiera najlepsze osobniki …

Cytaty jak te wskazują, że natura ma umysł, bo jak coś nieobdarzone rozumem może wybierać, podejmować decyzje jak Bóg – nadrzędny umysł. Ideę, jakoby z nieożywionej materii mogło powstać życie, znajdziemy w starożytnej kabale. Chodzi o tzw. golema. Jak napisał Izaak Singer:

Idea golema zakłada, że materia nieożywiona ma w sobie życie; że można ją ożywić. Czym są dzisiejsze komputery i roboty, jeśli nie golemami? Talmud opowiada o tłumaczu imieniem Rava, który stworzył człowieka używając tej tajemniczej mocy. Żyjemy w epoce wytwarzania golemów. Granica między nauką a magią zmniejsza się …

W artykule Towards the New Science of Life, naukowiec Jonathan Tennenbaum napisał:

Łatwo jest obecnie wykazać, że darwinizm – jedna z podwalin współczesnej biologii – jest niczym innym, jak rodzajem sekty. Sekta religijna [Darwinizm], nie ma żadnych podstaw naukowych. Tak zwana teoria ewolucji Darwina oparta jest na absurdalnie irracjonalnych założeniach. Nie są one rezultatem badań naukowych, ale zostały sztucznie stworzone dla zrealizowania celów politycznych i ideologicznych.

Karol Darwin jest kimś w rodzaju naukowego proroka, głosicielem nowej ewangelii, która stanowi właściwie najstarsze kłamstwo świata. Według niego dążymy do osiągnięcia boskości przez oświecenie i wiedzę, stajemy się, jak mawiają okultyści. The Royal Society zaprezentowało światu tę teorię jako bezdyskusyjny fakt i dziś media oraz system edukacji robi to samo. Większość wierzy ślepo w ewolucję po prostu dlatego, że powiedziano im, że taka jest prawda. Taki był plan. Masy są manipulowane dzięki kontrolowanemu przepływowi informacji (21).

Wrogiem prawdziwej wiedzy nie jest ignorancja, ale iluzja wiedzy …

Bezwstydny seksualizm

Otwarcie człowieka na bezkrytyczny i bezwstydny seksualizm, wiąże go już na zawsze, poprzez narastające łaknienie z zezwierzęconym stadem, które uzależnia, piętnuje, chwali, karci, kusi, szantażuje, wykorzystuje cudzy czas, ład oraz utrzymuje napięcie emocjonalne na granicy erupcji, tak, aby żadne uczucie, nie ruszyło ludzkiego sumienia.

Wspólnoty samowyzwalające, czyli loże adopcyjne, wprowadziły do opinii publicznej ideologie politycznego, moralnego oraz żeńskiego autorytetu, co miało podbudować zależne od lóż kobiety.

Egalitarne loże mieszane, wychodziły z założenia, że mężczyźni (samce), mają obowiązek chronić kobiety w sytuacjach publicznych.

Masoneria, miała za zadanie – utrwalenie dyskursu o galanterii, uwodzeniu i seksie, który prowadzi bezpośrednio do republikańskiego etosu polegającego na uległości i harmonii domowej, opartej na manipulacji ze strony kobiety, będącej najwierniejszym elementem ludzkiego kapitału (24), uzależnionego od fetyszu mamona, pozycji, czy roli …

Loża na Lesbos

Loża na Lesbos, która całkowicie wyklucza mężczyzn, stała się groźnym graczem w szerzeniu ideologii panseksualizmu (2), w ramach której – funkcjonuje pojęcie feminizmu, genderyzmu, czy homoseksualizmu …

Sodomia w masonerii, związana jest z celowym odrzuceniem wewnętrznych oporów, tajemnic i sekretów, co można zauważyć w czasie rytualnych obrzędów ku czci Saturna, Baphometa, Bacchusa, Creatrix (25), czy Priapus, do którego jeszcze wrócimy ..

Loże, reprezentują zsekularyzowany ogród, w którym uczy się miłości do ideologii, braci, sióstr, rodziny, przyjaciół, czy partnera … Od osiemnastego wieku, loże mosońskie, na skutek połączenia z iluminatami, zaczęły adoptować kobiety, które niegdyś zostały niesprawiedliwie wygnane z ogrodu wiedzy.

W latach 80-tych – XVIII wieku, przyzwoitość w dużej mierze zanikła. Biblijne odniesienia pozostały, ale loże adopcyjne, stają się teraz miejscami, w których kobiety, przysięgają lojalność wobec króla i wiary, roi et foi.

Kobiety, stające się alegorycznymi – panami, przysięgają oddanie wierze religijnej (samokontrola) oraz swojemu mistrzowi (kontrola), a także w sposób rytualny i tryumfalny zabijają elegorycznego węża, będącego symbolem władzy mężczyzny i kobiecego ucisku.

( Rytuał zabicia węża :

Acheloos, to grecki bóg i uosobienie rzeki Aspropotamos, a także alegoria kobiecego okresu …

Acheloos, jako bliski sąsiad Ojneusa, króla Kalidonu, poprosił o rękę Dejaniry, córki Ojneusa. Dejanira nie chciała mieć tak uciążliwego małżonka, który jako bóg rzeczny potrafił przybierać różne postaci byka, węża, czy też potwora. Ten dar przerażał jego wybrankę. Kiedy na dworze Ojneusa zjawił się Herakles i poprosił o rękę Dejaniry, ta zgodziła się bez chwili namysłu.

Ojneus wezwał Heraklesa, by uzasadnił swą prośbę. Ten stwierdził, że Dejanira zostanie synową Zeusa i spadnie na nią blask wykonanych przez niego dwunastu prac. Acheloos, darzący pogardą herosa, stwierdził, że jest znaną osobistością i ojcem wszystkich wód greckich, a nie przybłędą jak Herakles, a wyrocznia w Dodonie nakazuje wszystkim odwiedzającym składać mu ofiary.

Dodał także, że Herakles nie jest prawdziwym synem Zeusa, gdyż jego matka była cudzołożnicą. Zagniewany Herakles odparł, że nie pozwoli na bezkarne obrażanie jego matki. Między zalotnikami wywiązała się walka. Acheloos został powalony na plecy. Wówczas przemienił się w węża i próbował uciec. Herakles zaśmiał się, twierdząc, że węże dusił już będąc malcem. Pochylił się, by złapać przeciwnika za szyję.

Wówczas bóg przemienił się w byka i ponownie zaatakował. Herakles odskoczył w bok, chwycił boga za oba rogi i rzucił o ziemię. Oderwał się jeden z rogów rzecznego bóstwa. Wtedy Acheloos uznał zwycięstwo herosa i poddał się. Odstąpił Heraklesowi prawo poślubienia Dejaniry, ale żądał zwrotu rogu. W zamian ofiarował mu róg kozy Amaltei, który dostarczał kwiatów i owoców. Inne mity podają, że cudownym rogiem był róg Acheloosa, który został zamieniony przez najady w róg obfitości.

Acheloos uważa się także za twórcę pięciu wysp Echanid (średni okres okresu (3-5-7 dni), które znajdowały się przy ujściu rzeki do morza.

Kiedy cztery nimfy ( Nimfy (gr. Νύμφαι Nýmphai – młode kobiety – dziewczyny w porze godowej, w mitologii greckiej i mitologii rzymskiej boginie (niższego rzędu) oraz uosobienia sił żywotnych przyrody – animizm. ), składały ofiary na brzegach Acheloosu, wymieniając innych bogów, zapomniały o Acheloosie. Rozgniewany bóg spiętrzył wody rzeki i porwał nimfy do morza, gdzie zamieniły się w wyspy. Piąta wyspa to Perimele. Była młodą dziewczyną, w której bóg zakochał się i uwiódł ją. Rozzłoszczony ojciec Perimele, imieniem Hippodamas, wrzucił ją do rzeki w trakcie porodu. Na prośbę Acheloosa dziewczyna została zamieniona przez Posejdona w wyspę. )

Szkoły Rządowe (17)

Loże mężczyzn, prezentują się jako świadome szkoły rządowe, w których bracia nauczyli się wygłaszać psychomanipulacyjne oracje, przekonujące społeczeństwa do życia zgodnego z konstytucją i ustrojem.

15 wybranych lóż kobiecych, może korzystać z tej samej uniwersalnej struktury masońskiej, aby dążyć do jawnego życia politycznego swoich członków (26).

Z ramienia tych lóż od początku lat 90-tych (XX wieku), powstały liczne kluby, stowarzyszenia, think tanki … , szerzące ideologie feministyczną, zwalczającą, nieistniejący, tak zwany męski powód sprawowania władzy.

Rytuały masońskie, przez wiele dziesięcioleci wyrażały sentyment do polityki, która reprezentuje wielkiego architekta.

Rytuał czterech uczonych klas

Rytuał Clermonta, wywodzi się z powstałej w 1744 roku, publikacji zatytułowanej: Le Parfait Maçon ou les véritables secrets de quatres grades d’ap prentices, compagnons, maitres ordinaires et écossais de la Franche – Maçon nerie.

Ta 108-stronicowa książka, była jedną z pierwszych z serii objawień lub ujawnień masońskich, które krążyły w latach 40-tych, XVII wieku. Le Parfait Maçon, zawiera tematy biblijne, które były centralnym elementem męskiego muru, stanowiącego zaporę dla kobiet i niewtajemniczonych.

Książka, zawiera także odniesienie do szkockiego – rytualnego muru, czyli politycznego przesłania, utrzymanego w ideologii konserwatyzmu, co zakłada wyższość obrzędu Szkockiego, względem oligarchicznego przywództwa Wielkiej Loży.

Rytuał szkocki, został wywieziony do Francji, przez jakobickich uchodźców i użyty do przedstawienia arystokratycznej reakcji na państwo kierowane przez Wielką Lożę po 1773 roku.

Tajny podręcznik, mówi, że kobiety mogą być inicjowane tylko wtedy, gdy są w dobrym zdrowiu i nie są w ciąży, ani nie miesiączkują, co sugeruje, że kobiety powinny zwracać jak najmniej uwagi na swoją płeć.

Sekta Anandrynesa

Kobiety, znajdywały często swe miejsce w Sekcie Anandrynesa. Sekty panseksualne (2), były klubami zrzeszającymi gejów i lesbijki, pod pozorami świątyń religijnych.

Szeroko pojmowany panseksualizm, jest przez mistrzów masońskich, uważany za nieodpowiedzialną wadę, opartą na przeroście zezwierzęcenia egoizmu i łaknienia nad ludzką naturą, która odrzuca mózg gadzi oraz ssaczy w drodze do oświecenia.

Skąd taka rozbieżność pojęć ?

Mistrz masoński – przestaje być zwierzęciem kiedy zdaje sobie sprawę ze swych słabości i kładzie im kres, zauważając, że może wykorzystać zwierzęce słabości innych członków bractwa, aż do czasu ich przebudzenia.

Jedna z masonek – Pidansat de Mairobert w 1784 roku, w swojej książce – Secte des Anandrynes, opowiada o tajnej sekcie lesbijskiej, zarezerwowanej dla arystokratów, w tym Marie Antoinette.

Octave Uzanne, zidentyfikował Secte des Anandrynes w 1921 roku, jako podziemne źródło – wspólnoty lesbijskiej. W anonimowym dziele pornograficznym z 1933 roku, bohaterka spotyka Maréchale B, która obiecuje wprowadzić ją do sekty, a krytyczny tekst opublikowany w tym samym roku przywołał jej rytuały.

Jak zauważył Willy w 1927 roku: Ta niegdyś szlachetna – wada, została niebezpiecznie zdemokratyzowana i spopularyzowana wśród zezwierzęconych mężczyzn oraz kobiet, które pragną nowej formy wolność i tolerancji względem patologizacji życia społecznego …

Jak ujął to Jean de Mézerette: Jesteśmy zatem w sercu panseksualnego środowiska; zapewniam jednak, że jest to najtrudniejsze środowisko do odkrycia, rozpracowania i zniszczenia, ponieważ społeczeństwo nakierowane na tą samą drogę, sprytnie kamufluje sekret wykolejenia i władzy człowieka nad człowiekiem …

Powstanie lóż i sekt panseksualnych, na bazie Monastycyzmu

Klasztory, służyły jako przyczółki dla praktyk okultystycznych i panseksualnych. Książka – The Merovingian Infiltration of the Christian World Through Monasticism, potwierdziła te podejrzenia, że społeczności religijne, zajmowały się gnostyckim okultyzmem (à la Anne Catherine Emmerich) i że te gnostyckie kulty, zostały użyte przez Merowingów do przejęcia władzy nad papiestwem. Papież Grzegorz Wielki (ten od herezji Marii Magdaleny) był pierwszym z 50 mnichów Benedyktynów którzy zostali papieżami.

Merowingowscy Frankowie (450-741) budowali klasztory w celu infiltracji … te opactwa Merowingów, były miejscem narodzin Benedyktynów/Cystersów … a papież Grzegorz Wielki … promował benedyktyński monastycyzm. Grzegorz został papieżem, 3 września 590 n.e.. Dokonano tego dzięki infiltracji Kościoła, której Grzegorz był i jest nierozerwalną częścią. 3 września, jest dniem zwycięstwa dla Czerwonego Ruchu …

Hermes Trismegistus

Korzenie życia klasztornego znajdują się w Egipcie. Hermes Trismegistus (grecka, neoplatońska nazwa dla egipskiego boga Thota) był twórcą alchemii, geometrii [29:245] i pierwszym pustelnikiem (eremitą – od hermity, herma – stos kamieni, tożsame z fallicznymi obeliskami – obiekt kultu boga Hermesa.)

W filozofii Platona, i pózniej u neoplatonistów, gardził on ziemskimi wartościami. Chrześcijański eremityzm został zapożyczony od żydowskich społeczności pustelniczych, esseńczyków i Therapeutae.

Filon z Therapeutae nauczał Pantaneusa, który założył Aleksandryjską Szkołę Katechetyczną gdzie uczył się Klemens Aleksandryjski. Klemens został następcą Pantaneusa w 180 n.e. Uczniem Klemensa był Orygenes, który przejął funkcję dyrektora szkoły w 202 n.e.

Atanazy Wielki, słynny egipski eremita, św. Antoni Wielki (251-356 n.e), był twórcą wschodniego monastycyzmu i tajemnych szkół religijnych, a także najbardziej zasłużoną postacią dla rozwoju przed-benedyktyńskiego monastycyzmu. W IV wieku monastycyzm został przyniesiony do Europy przez św. Atanazego Wielkiego (296-373 n.e), biskupa Aleksandrii, silnie inspirowanego naukami św. Antoniego.

Antoni Egipski (251-356), ascetyczny brat boga-słońca i założyciel wschodniego monastycyzmu. Podarował jedną ze swoich wełnianych szat Atanazemu, duchowemu przywódcy pustynnych eremitów oraz kościoła Etiopii, biskupowi Aleksandrii, ojcowi Ortodoksji. Atanazy również podarował płaszcz Antoniemu a także napisał jego biografię, tak jak papież Grzegorz, który pózniej pisał o Benedykcie. Pamiątka Antoniego, 17 stycznia, stała się dniem świętym dla Merowingów oraz ich Zakonu Syjonu, którego konwenty odbywały się właśnie 17 stycznia, jako wyraz hołdu dla pomyślnej infiltracji świata chrześcijańskiego przez Antoniego. Relikwie Antoniego złożono w Vienne (Francja)… Atanazy był człowiekiem, który przyniósł monastycyzm Rzymianom i Niemcom …

Reguły Kolumbana i Benedykta przekształciły się w duże wspólnoty monastyczne dzięki Merowingom, którzy zapewnili nie tylko klasztory, ale zwolnili je też od wszelkich zewnętrznych, episkopalnych i świeckich wpływów, czyniąc je miejscami w pełni anonimowymi. Merowingowie starożytnego Egiptu zapewnili tym samym ciągłość egipskich herezji. Gibbons pisał: Rój mnichów wyłonił się z Nilu, rozprzestrzeniając się i przykrywając mrokiem chrześcijański świat, czytamy w: Saints Who History Made, str. 82.

Atanazy, znany jest jako Ojciec Ortodoksji/Prawowierności oraz teologiczne centrum wieku nicejskiego (Schaff). Jako słynny oponent ariańskiej herezji, Atanazy bronił boskości Jezusa Chrystusa. Jednakże, uczył też że Inkarnacja Słowa uświęca ludzkie ciało, co daje człowiekowi możliwość zostania bogiem.

Bóg stał się człowiekiem, a człowiek może zostać bogiem (dosłownie – bogami) pisał Atanazy. Arianizm został potępiany a Ariusz, Żyd, ekskomunikowany w trakcie Soboru Nicejskiego w 321 n.e. Mimo że Atanazy poprowadził biskupów do walki za wiarę w Jezusa Chrystusa, to podczas tego ekumenicznego soboru celibat stał się jednym z wymogów dla chrześcijańskich przywódców, jak zaznaczono w Encyklopedii Katolickiej. Inne tradycje Kościoła rzymsko-katolickiego zostały zapożyczone z egipskiego monastycyzmu dzięki wpływowi Anastazego.

Te panseksualne bractwa i ideologie, stworzyły celibat, dla ochrony homoseksualnych zgromadzeń, lóż, stowarzyszeń, klubów …

Sadomasochizm

Choroby, oparte na zwierzęcym panseksuslizmie, były pierwszym objawem społecznego sadomasochizmu, wykorzystywanego później w polityce i religii oraz wojnie i rewolucji (16).

Większość kobiet oraz mężczyzn w tzw: klubach, to sadomasochiści, których bardziej pociąga przemoc, niż pieszczoty, a sadomasochizm poprzedza i często jest warunkiem ich upadku w gorączkowym, przeklętym stanie bytowania, oderwanym od rzeczywistych dokonań.

Zauważ, że marionetki w religii i polityce, są jak rozbrykane dzieci, które oderwano od zabawy i bezmyślnie, na szybko, bez przemyślenia – robią, to, co im się każe – bez względu na cenę owych działań.

W takich klubach męski widz – poznaje zatem tajemnicę lesbijek, a żeński widz – poznaje tajemnice homoseksualistów, ręka rękę myje i każdy dla własnego dobra, utrzymuje tajemnice innych jednostek …

Czarna loża, czyli Prince Hall Freemasons

Pomimo pateralistycznej struktury Lóż Adopcyjnych, włączenie kobiet do ruchu masońskiego, było oznaką tendencji masonerii do wyrównywania, podobnie jak utworzenie w marcu 1775 roku, perwszych afroamerykańskich lóż masońskich, znanych jako Prince Hall Freemasons, które były zorganizowane w męskie i żeńskie kluby i stowarzyszenia.

Pozorny podział płci wspierał moralność, a z drugiej strony, staranie ukrywał panseksualizm.

Moc seksualna – nienasycone pragnienie

Świat energii – mocy seksualnej, nie jest światem – świadomego związku – świadomych bytów, tylko formą nieświadomego, dążenia, do wypalenia miłości duchowej, zastąpionej dekonstrukcją zwierzęcego popędu …

Kobieta, czerpie z ziemi, dlatego powinna nosić długą spódnice – suknie, natomiast mężczyzna czerpiący z łuku archontów (27), nigdy nie powinien zakrywać głowy (28) …

Natomiast sukienki mini i inne tego typu ubiory, stworzyli ci, którzy chcą handlować energią seksualną, która się wypala, bez świadomej miłości …

Kapelusze, czapki (28) … stworzyli ci, którzy pragną odcięcia duszy i umysłu od natury …

Synergia, a byt wieloraki

Synergia – wspólnego myślenia, nigdy nie nastąpi w kolektywie, czy grupie, synergia, to stan wewnętrzny danego bytu lub wydarzenie, następujące po zetknięciu kobiety i mężczyzny, dążących do tego samego celu tworzenia, przez sen, myśl, słowo i działanie.

Przyczynowość i skutki

Życie, będące powtarzalnym rytmem, wibracją, świetlną energią, jest w istocie muzyką, więc metronom – zwany wahadłem życia, wciąga nasze byty w radość i smutek, dzień i noc, śmierć i życie …

Niszczenie metronomu życia

Aby wprowadzić człowieka w negatywną karmę oraz zniszczyć jego wibracje i rytm, należy zadać mu ból, zmusisz go frustracji, amoku, złości … do pracy lub działań, sprzecznych z myślą, słowem i działaniem, a przede wszystkim sprzecznych z prawem naturalnym.

Strach, niszczy spokój, praca, niszczy trud, budowania swojego prywatnego – duchowego życia …

Czy, nie mam racji, pisząc : unikajcie klubów i pewnych form rozrywki – muzyki, niszczącej wasz naturalny rytm i synergie świetlną, czy, nie mam racji pisząc : unikajcie masaży, nagości, romansów, przygodnego seksu, relacji koedukacyjnych u lekarza, psychologa .. unikajcie nagości, fotografii, pustki bytu zakorzenionej w komercji … wszelakich, sztucznych form pobudzenia seksualnego i mentalnego …

Szanujcie się kobiety, jeśli chcecie być szanowane, waszą pierwotną energią, bawią się twory, kreujące z waszej miłości, seksualną moc pobudzenia – zezwierzęcenia.

Foutin (Pothinus)

Dekonstrukcja doprowadziła do tego, iż Foutin vel Ireneusz (pierwszy biskup Lyonu), stał się synkretycznym amalgamatem Priapusa.

Otóż ze słowa Pothinus i starofrancuskiego czasownika foutre doprowadzono do asymilacji językowej, w wyniku czego powstało słowo Foutin, mogące pochodzić od słowa – foutre, co oznaczało pieprzyć. Za pomocą tego słowa chciano wytrzeć z ludzkiej świadomości słowo Priapusa.

Foutin, miał wpływ na przywrócenie płodności niepłodnym kobietom oraz wigoru i męskości impotentnym mężczyznom.

W Varailles w Prowansji, wieszano u powały kaplicy – woskowe wizerunki członków, które rytualnie ofiarowano św. Foutinowi, ku intencji płodności mężczyzn i kobiet.

W kościele w Embrun znajdował się wielki fallus, o którym mówi się, że jest reliktem św. Foutina. Czciciele, mieli zwyczaj ofiarowania czerwonego wina temu bóstwu, które stawało się bóstwem seksualnym. Ofiarę z wina, które wylewano na żołądź prącia, łączono z kultem libacji (30), co jest alegorią spożywania świętej krwi menstruacyjnej (29).

Kiedy protestanci podbili Embrun w 1585 roku, donieśli, że głowa relikwii była zaczerwieniona od wina.

Na bazie kultu św.Foutina, kardynał i mason Ersilio Tonini, wypowiedział następujące zdania:

Seks jest zamysłem Bożym. Seksualność jest skarbem życia. Poprzez seks przekazujemy miłość. Seksualną bliskość można porównać do miłości łączącej Ojca, Syna i Ducha Świętego. Masturbacja jest dopuszczalna, gdy kobieta w trakcie aktu miłości nie zdołała przeżyć stanu rozkoszy …

Koniec dekonstrukcji, dąży do niebezpiecznej dla elit prawdy:

Priap

Priap, to starożytny grecki bóg, będący alegorią – męskiej mocy reprodukcyjnej, płodności oraz płodności w naturze. Jego kult, wyłania się z Hellespontu, skąd przeniósł się na Bałkany, a następnie na cały świat grecki oraz rzymski …

Ideologia patronalna Priapa, towarzyszyła chłopom, pasterzom, rolnikom i pszczelarzom … których liczne alegorie dostrzeżemy w polityce, religii i władzy człowieka nad człowiekiem …

Priap, jest alegorią współczesnej władzy wyłaniającej się od bogów olimpijskich – archontów (27) – ciał niebieskich.

Olimpijczycy, nie chcieli przyjąć alegorii – natury i płodności do swego astralnego kręgu, ponieważ Prap, reprezentował alegorie ludzkiej płodności, na którą ma wpływ – krąg archontów, pchających ludzkie emocje i uczucia do zbliżenia …

Tak naprawdę bóg płodności i natury, nie ma konkretnej i pojedyńczej nazwy, która określa jego funkcje, jaką jest płodność w wydaniu męskim, jak i żeńskim.

Priap – Priapus (łac.) – Priapos (gre.)

W sanskrycie – प्रिय – priya, to miłość, życzliwość, przysługa, przyjemność, ukochany, drogi, lubiany, ulubiony, poszukiwany, kochanek, czy mąż.

W języku awestyjskim (persja) – 𐬟𐬭𐬌𐬌𐬀 – friia, oznacza – droga, ukochana, przyjaciółka, życzliwa. Podobnie w językach starogermańskich – frijōną, oznacza kochać lub uwolnić.

Wszystko to pochodzi od pie – preyH – kochać, zadowolić …

W sanskrycie – याभ – yAbha, co oznacza – stosunek seksualny. W serbskim (pan-słowiańskim): jeb -yeb, oznacza: mieć stosunek seksualny. W starożytnej Grece: οἴφω – oíphō, również oznacza – mieć stosunek seksualny.

Wiąże się to nierozerwalnie, ze słowem: Pie – h₃yebʰ, co oznacza penetrować, wchodzić, czy kopulować.

W sanskrycie – priya z yAbha, oznacza – prijaba – priap – ciesz się – stosunkiem seksualnym, co oznacza miłość – prokreację i płodność.

W serbskim – prija z jeb, oznacza – prijeb – priap, czyli – ciesz się -stosunkiem seksualnym, co również oznacza miłość – prokreację i płodność.

W starożytnej Grecji, nie było w żadnej formie – słowa oznaczającego miłość, opartego na pierwotnym rdzeniu PIE. Oznacza, to że – priHós – Πρίαπος – Príapos, nie pochodziła od języka greckiego, lecz ma swe korzenie w starożytnej Lechii …

Słowiański i sanskryt, mają oba wymagane słowa, potrzebne do stworzenia słowa, nazwy, funkcji – Priapusa …

Lingam Śiwy…

Pierwsza zachowana wzmianka o Priapusie, znajduje się w komedii zatytułowanej Priapus, napisanej w 4 wieku p.n.e. przez Xenarchusa.

Grecy w Lampsakuzie w Azji Mniejszej, gdzie podobno powstał kult Priapusa, wybijali złote statery z uwieńczoną bluszczem głową Dionizosa / Priapusa w latach 360–340 p.n.e..

PIE rdzeń h₃yebʰ, pierwotnie oznaczał – wejście, penetrację oraz kopulacje. W słowiańskich językach, można owy rdzeń rozbić na – je i bo, czyli – ją i przebić, dźgnąć, w nią wbić, penetrować, czy kopulować ….

Mamy zatem połączenia funkcji organów seksualnych z miłością, jako przejawem wyższej duchowości i wartości, czego nie można oddać masońskiej pan-seksualności, której motywacja dąży do wprost do podziału, poprzez homoseksualizm, sadomasochizm oraz wyzbycia się wartości, duchowości oraz sumienie, na rzecz wyższej idei stworzenia rasy panów i ludzkiego kapitału …

Do czego powinien dążyć człowiek ?

Synergia

Równowaga energetyczna bytów, musi dążyć do synergii, dlatego ani mężczyzna ani kobieta, nie powinni stawać się wampirami-kolektorami energii seksualnej (fizycznej), ponieważ każdy nadmiar lub w niektórych przypadkach niedosyt energii, prowadzi do wyładowań, dążących do braku spójności snów, myśli, słów i działań, a tym samym do zdrad, zazdrości, chwiejności umysłowej, kłamstw, zbrodni, gwałtów, czy manipulacji i urazów psychicznych …

Mentalizm, tłumaczy, że wszystko co nas otacza, jest tworem boga personalnego – duszy, będącej częścią człowieka, dążącego do ewolucji duchowej – samego siebie poprzez idee wymiaru, czasy i przestrzenie.

Równowaga

Zgodność logiczna, mówi o istnieniu egocentryzmu i altruizmu, dążącego do równowagi życia o ile jedna z opcji nie stara się przeważyć szali równowagi.

Mówi o tym idea równoważącej się klepsydry : jak w górze, tak i na dole, cząstka – mężczyzny w kobiecie, cząstka – kobiety w mężczyźnie …

To samo przekazuje nam symbol nieskończoności – wieczności, tao, czy heksagramu. Idea klepsydry dotyczy bytu fizycznego i reinkarnacji – karmy negatywnej (31), a także karmy pozytywnej, kiedy byt duchowy – ascendentny, staje się cząstką, stworzonych przez siebie bytów fizycznych.

Wibracja

Wibracja, tłumaczy, że to, co nas otacza i co tworzy nas umysł, jest dziełem wibracji – ruchu falowego oraz biofotonów (32), tworzących kreacje widzialnego życia.

Biegunowość równowagi

Wibracja, tworzy rytm życia – uwalniający idee powtarzalności, tak powstaje wahadło życia, za pomocą którego można manipulować życiem, zniewolonych i zatrzymany w karmie fizyczności – bytów …

(Wahadło, jest odwrotnością łuku – arch (15))

Wystarczy tylko nadać wahadłowi życia – zbyt szybki, wychylającym się bieg, prowadzący do tragedii duchowej, psychicznej i fizycznej …

Wahadło będące we władzy ideologii, zamienia idee życia w hierarchiczny, egoistyczny wyścig szczurów, pragnących fetyszy, płytkich relacji zamiast wartości …

Umiejetność wykorzystania czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości oraz dobrostanu personalnego, pozwala jednostce – stworzyć własny w pełni świadomy, wolny oraz równy wszechświat (33), którego reguły, pozwalają na równowagę życia, między wszystkimi jednostkami, posługującymi się tymi samymi naczelnymi – wartościami …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Składam w wasze ręce kolejnego ebooka, którego przesłanie, powinno wam towarzyszyć w każdej sekundzie życia, jako nawigator, prowadzący do lepszego, świadomego oraz rozsądnego, a także odpowiedzialnego życia …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

5. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/18/machiaveli-nauczycielem-zniszczenia/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/19/koronawirus-projektowanie-tematu-zastepczego/

https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

8. https://manipulanci.wordpress.com

9. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

16. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

18. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/09/8-marca-dzien-kobiet-czy-swieto-plodnosci-v-2/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosci-politycznej/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/05/23/facebook-czyli-jak-cenzurowac-tresci-pod-katem-ochrony-bogow-wladzy/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/18/wielkanocny-rytual-plodnosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/07/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest-grzech/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

26. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/08/tajemnica-nakrycia-glowy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/27/jarmulka/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/25/swieta-moc-krwi-menstruacyjnej-v-2/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/01/dekonstrukcji-poprzez-libatio/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/