Celowe uzależnienie od procesu auto zniszczenia

Celowe uzależnienie od procesu auto zniszczenia

Dlaczego doprowadzono ludzkość do stanu kompletnej utopi ? Dlaczego ukradziono ludom ich pierwotnych ziemie ? Dlaczego ograniczono ludziom przestrzeń życiową, do struktur zwanych państwami oraz ograniczono nasze przemieszczanie się za pomocą paszportów (3)? Dlaczego kluczowa, czytaj użyteczna (2), poprzez swoją bezradność – część społeczeństwa, nie musi już walczyć o przetrwanie i zapewniono jej względny dostatek, co prowadzi do negatywnych skutków społecznych ?

Dlaczego wszystko opiera się na fetyszach teatralnych (4) ról, licencji (5) i innych absurdów, których przesłaniem jest – wszechobecna kontrola społeczna ? Dlaczego kontroluje się stada, podtrzymując ideologie utopi, absurdu i urojeń, kreujących fałszywą rzeczywistość ?

Ktoś może w swej naiwności pomyśleć i powiedzieć, że do takiego stanu rzeczy – dążą wszystkie cywilizacje oraz systemy ustrojowo – wyznaniowe, przy czym, ten sposób myślenia, pozbawiony jest jakiegokolwiek wysiłku logicznego.

To właśnie ten chorobliwy sposób myślenia, a raczej powtarzania wyuczonych lekcji (6), został wepchnięty w głowy licznych pojebów, korzystających z licencjonowanej manipulacji, zwanej wykształceniem. Małpy, małpują zamiast używać własnych mózgów, co doprowadziło społeczeństwo – na skraj przepaści, do dzisiejszej patologii, w której słabe samce oraz agresywne samice (7), walczą o dominująca pozycje w utopijnym świecie deprawacji i demoralizacji (16).

Człowiek pozbawiony podstawowych instynktów i trudu opartego na wytwarzaniu pokarmu, schronienia i odzienia (8), dąży już tylko do nadmiernego łaknienia przeradzającego się w proces samozagłady, ponieważ trud, przekłada się sens życia i realnego dobrobytu, który dzisiaj, jest ograniczony do zdobywania kolejnych fetyszy, pozbawionych prawdziwej wartości moralnych.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Myszy i Ludzie

Tak zwany eksperyment Calhouna, powstał na bazie szamańskich (9) założeń ideologicznych, rozszerzonych w XX wieku, przez instytut Tavistock (10), do roli kultu wyznaniowego (12).

Owy kult, został oparty na założeniu – tresury ludzkich stad, przez samozwańczych nadludzi, przy pomocy siłowego wymuszenia wiary w panowanie człowieka nad człowiekiem.

Szamani, rozliczają się między sobą, za pomocą prawa naturalnego (11) i traktują innych wedle schematu – prawa zwierząt, co pozwala wytworzyć za pomocą siły, manipulacji oraz terytorium państwowego – tereny łowieckie i żerowiska dla szamańskich żmijowisk, wykorzystujących zmodyfikowane prawa dla własnych celów.

Ujawnienie celowość działań rządów:

Eksperyment Calhouna trwał 4 lata, od 1968 do 1972 roku. Jego głównym założeniem, było zbadanie tego, jak zachowają się organizmy żywe zestawione ze sobą na ograniczonej przestrzeni (alegoria państwa). Wykorzystane do eksperymentu myszy, odzwierciedlające ludzkie stada – nie musiały w żaden sposób walczyć o przetrwanie, ponieważ wszystkiego miały pod dostatkiem.

Ten fakt, doprowadził alegoryczne ludzkie stada, do wyzbycia się własności ziemskiej oraz użytecznych umiejętności, na rzecz licznych uzależnień i podporządkowania sile, tak zwanego rządu (13) kreującego ludzki byt, wedle schematów ideologicznych i licznych fetyszy (21).

Badanie zakłada stworzenie myszom, a tym samym i ludziom – idealnych, wręcz utopijnych warunków do życia, co doskonale obrazują dzisiejsze kraje rozwinięte, funkcjonujące wedle utopijnej formy rozwoju, opartej na ewolucji ustroju, wyznania, nauki (17), czy technologii (18) ….

Jednostki, mają pod dostatkiem pokarmu, wody i materiałów budulcowych, były również pod stałą opieką lekarską.

Jednostki biorące udział w eksperymencie, nie musiały także obawiać się ataku ze strony naturalnych drapieżników. Jedyne ograniczenie stanowiła przestrzeń. Klatka – państwa, skonstruowana specjalnie na potrzeby eksperymentu, mogła pomieścić maksymalnie 3840 myszy.

Nazywamy to kontrolowanym przeludnieniem (14), na mocy którego, można wymuszać w późniejszym czasie, pewne działania określane kryzysami, które kształtują zmiany ideologiczne.

Przebieg i formatowanie stada na bazie wcześniejszych założeń

Eksperyment, rozpoczął się w lipcu 1968 roku, poprzez umieszczenie w klatce ośmiu myszy – 4 samiczek i 4 samców, są to tak zwane pierwotne państwa, kreujące pierwsze linie rodowe (15), wywyższane przez szamanów – ponad społeczeństwa, aby poprzez egocentryzm, wywołać schemat hierarchiczny, na czele którego stoją fetysze prabytów, królów (22), wodzów, a także pierwsze państwa w ujęciu par …

Pierwsze Faza

W ten sposób, rozpoczęła się pierwsza faza, określana również, jako okres przystosowania do nowych warunków systemowych. Od momentu umieszczenia ich w klatce, do pojawienia się pierwszego potomstwa minęły dokładnie 104 dni, lub 9 miesięcy w ludzkiej skali, co przekłada się na świętość szamańskiego Boga – umieszczającego pierwsze pary w raju oraz wpływ liczby 5, 8 i 9 na ludzkie życie, co wprowadza niezastąpiony element wiary, mistycyzmu i magii.

Wraz z pierwszym potomstwem i stworzeniem rodzin oraz par – myszy i ludzie – przyzwyczajają się do nowego środowiska oraz siebie nawzajem, a także budują pierwsze schronienia – gniazda – domy.

Etap gwałtownego rozwoju, trwający od 105 do 314 dnia lub mistyczne 6000 lat, to okres największego przyrostu naturalnego w kolonii utopijnych ludzi, których gromady zostały ukształtowane na podobieństwo mysich koloni.

( Mysz lub szczur, jest alegorycznym utożsamieniem zniewolonego człowieka, zależnego od trzeciej siły (19), można do tego dojść, poprzez zagłębienie się w mitologie Lechicką, Walijską, Hebrajską, Celtycką … )

Patriarchat

Liczba myszy podwaja się co 55 dni. Spośród całej populacji wyłaniają się silniejsze osobniki, które wyraźnie przejawiają większą chęć prokreacji i posiadają liczniejsze potomstwo. Myszy chętniej się ze sobą socjalizują, spędzając razem więcej czasu niż w pierwszej fazie eksperymentu.

Mamy tu doczynienia z multikulturowym podbojem i mieszaniem się społeczeństw, za pomocą wiodącego czynnika, jakim jest odpowiednio kultywowany patriarchat, fallus i testosteron.

Stagnacja czynnika męskiego i podboju

Trzeci etap, określany fazą stagnacji to okres, w którym przyrost naturalny widocznie spada. Trwa on od 315 do 559 dnia. Liczba prokreujących gryzoni spada, a ich liczebność podwaja się co 145 dni.

Matriarchat

Samce przyjmują postawę pasywną i nie chcą już walczyć o terytorium. Stopniowo tracą one także zainteresowanie samicami.

Zamiast tego koncentrują się na spełnianiu swoich podstawowych potrzeb i dbaniu o swój wygląd oraz czystość.

Z kolei samiczki, przyjmują postawę agresywną, czyli feminizują społeczeństwo, przejmując rolę swoich pasywnych partnerów.

Takie matriarchalne zachowania prowadzą do zaniku instynktu macierzyńskiego – wiele młodych jest odrzucanych. Na tym etapie została osiągnięta największa liczebność myszy, wynosząca 2200 gryzoni.

Ten schemat zauważalny u ludzi, doszedł do mitycznego poziomu 7.777.777.777 istnień, co jest sygnałem do zredukowana ilości istnień, do pierwotnej ilości (500 milionów), co pozwoli wykreować poprzez genderyzm, panseksualizm (23), wojny, kryzysy, pandemie nowe otwarcie i nowy początek.

Etap samozniszczenia i wymarcia

Ostatni z etapów trwa od dnia 560 do dnia 1588. Jest to najdłuższa faza eksperymentu, nazywana również okresem wymarcia.

Przyrost naturalny, jest na ujemnym poziomie, czyli więcej myszy umiera, niż się rodzi.

Samiczki o wiele rzadziej zachodzą w ciążę, by pod koniec eksperymentu zupełnie utracić zdolność do prokreacji.

Myszy, nie przejawiają praktycznie żadnych zachowań społecznych, koncentrując się tylko na zaspokajaniu własnych potrzeb. Ostatnia kopulacja ma miejsce 920 dnia, a ostatni żywy poród – 600 dnia. Zachowania te prowadzą do stopniowego wymierania mysiej populacji. W końcu dnia 1588 umiera ostatnia mysz, kończąc eksperyment.

Szanowni państwo demoralizacja, dekonstrukcja społeczna, wojny, pandemie, szczepienia (16), utylizacja nadmiaru śmieci (17) w ludzkim organizmie … prowadzi do transformacji (18) ludzkiego społeczeństwa w wymierający gatunek, co jest sposobem na wytworzenie nowego początku, o którym będą mieli pojęcie tylko ci, którzy owy eksperyment stworzyli i zaadoptowali do swoich wymagań.

Eksperymenty tego typu, prowadzą także do okresowych zmian gatunkowych, które w wyniku transhumanizmu (24), genetyki i eugeniki, zmieniają tylko na chwilowo strukturę biologiczną, w schemat technologiczny, który wraz z biegiem postępu ponownie wraca do starych rozwiązań zgodnych z prawami natury.

Eksperyment Calhouna miał stanowić odbicie ludzkiego społeczeństwa, coraz bardziej skoncentrowanego na własnych potrzebach i pragnieniach, ostentacyjnie idących w złym kierunku.

Badanie to miało również ukazać, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości, a naszej rzeczywistości.

Jeśli ludzkość nie rozwiąże problemu hierarchii, utopijnego państwa oraz ideologi globalnego stada, wszystko powróci do pierwotnej macierzy, matrycy, na bazie której szamani wytworzą nowe, utopijne społeczeństwo, wedle ideologii powtarzalności schematycznej.

Jeśli nie podejmiemy odważne decyzji zniszczenia hierarchii, ideologi władzy oraz państw i miast oraz wykorzenienia demoralizacji drążącej ludzkie stada od środka, staniemy się ofiarą własnej ignorancji i głupoty.

Ludzkość, tak, jak i myszy mają zapewnione wszystkie utopijne i uzależniające wygody, poza swobodą poruszania i dużą przestrzenią.

Eksperyment na myszach był kilkukrotnie powtarzany, zawsze jednak dawał ten sam rezultat. Populacja gryzoni, która nie musiała martwić się o przetrwanie, przestała okazywać jakiekolwiek społeczne zachowania. Zamiast tego, każdy z osobników skupił się wyłącznie na sobie, realizując własne potrzeby i ignorując inne jednostki.

Egocentryzm, wyhodowany w określonych warunkach, zawsze obróci się przeciw człowiekowi, ponieważ owy egocentryzm, jest silnikiem napędzającym ludzkie urojenia, chore fantazje dążące do chorób psychicznych (20) i strachu, przed utratą zdobytych fetyszy władzy, tworzących sztuczne pojęcie pozycji, tytułu i wolności, utrzymywanej za pomocą siły i żerowania na innych jednostkach.

Powrót do altruizmu, jest trudny, ale można go osiągnąć poprzez ciężką, sumienną działalność i zmuszenie siebie do trudu logicznego myślenia oraz działania, łączącego się w jedno z myślą i słowem (25).

Wnioski

Eksperyment Calhouna, to realny scenariusz tego, co przytrafiło się zdobytej siłą i manipulacją ludzkości, osadzonej w obozach miast i państw.

Drastyczny podział wewnętrzny i zewnętrzny (26), doprowadził do wytworzenie konkurencji o względy samic oraz strach i stres, związany z ograniczoną przestrzenią – spowodował całkowite załamania się pierwotnych wzorców społecznych i moralnych.

Mysia, tak jak i ludzka populacja, mimo zapewnienia jej wszelkich wygód i zdjęcia z jej barków lęku o przetrwanie, doprowadziła do swojego wyginięcia.

W mysiej utopii, widać analogię do dzisiejszego utopijnego społeczeństwa obozowego. W czasach, gdy nie musimy martwić się o pokarm, odzież, wodę, czy dach nad głową, każdy z nas może stać się obojętny społecznie i przyjąć całkowicie bierną postawę zależna od kontrolującej nas władzy, która szantażuje nasz byt za pomocą różnych chorobliwych ideologii, w tym ideologi covida (27).

Ludzkości, podobnie jak myszom, grozi utopijne przeludnienie centralnych miast – wskutek zbyt intensywnej prokreacji. To z kolei doprowadzi do ograniczenia przestrzeni do życia, a co za tym idzie rozwoju u wielu osobników – niechęci do udzielania się w społeczeństwie, co czynni ze społeczeństwa nieporadny i bierny, nie potrafiący się bronić – element ludzkiego kapitału, obracanego na światowych rynkach kapitałowych (28).

Ludzkość, jest zaprogramowanym elementem wielu doświadczeń i eksperymentów, których efektem jest – całkowita bierność ofiary w stosunku do agresora, wykorzystującego przestrzeń państw, do regularnych polowań, rytuałów i zabójstw, zgodnych z regułą prawa zwierząt, co wyklucza altruizm, jako cząstkę człowieczeństwa, poruszającego się po lini prawa naturalnego (11).

Rok personalnej jaźni (29), powoli zastępowany jest, rokiem świadomej wolności, której podstawa tkwi w wiedzy i działaniu.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Nowe konto dla dotacji, wydawnictw, wpłat … PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/RaElIs

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Jestem tak zmęczony pracą, że padam na twarz, niestety w społeczeństwach imbecyli, tylko garstka potrafi dostrzec w wiedzy – rozwiązanie dzisiejszych problemów.

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/05/kultura-obiecadla/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

5. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

10. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/15/prowadzenie-roju/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

14. https://ligaziemi.wordpress.com/2016/03/23/populacja-niewygodna-prawda/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/08/11/szaleni-kreatorzy-podzialu/

15. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/08/11/szaleni-kreatorzy-podzialu/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/19/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytrt-i-nakaz-wiary/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/03/manipulacja-5-generacji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

24. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/05/kultura-obiecadla/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

26. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/04/szczepionka-genetyczna-czyli-czlowiek-jako-organizm-modyfikowany-genetycznie/

28. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/

29. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/